Login

Jezici

Promjeni jezik
  • Njemački
  • Engleski
  • Hrvatski
  • Rumunjski
  • Srpski
  • Slovenski
  • Slovačko

OPŠTI USLOVI SUDJELOVANJA U NADMETANJU ZA KUPNJU RABLJENIH OBJEKATA FINANSIRANIH OD STRANE SPARKASSE LEASING D.O.O. SARAJEVO


Ovim Opštim uslovima sudjelovanja u nadmetanju za kupnju rabljenih objekata finansiranih od strane Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu „OU“) reguliraju se uslovi i postupak predaje ponuda pojedinih interesenata za zaključivanje kupoprodajnog ugovora za objekte koji su prvobitno bili finansirani od strane Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo. Predaja ponuda za rabljene objekte vrši se putem internetske aplikacije www.s-leasing.ba (u daljem tekstu „aplikacija“) društva Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne 7, ID broj: 4201245390009 (u daljem tekstu „prodavatelj“).

1. REGISTRACIJA KORISNIKA1.1. Ovlaštenje za predaju ponuda, sudjelovanje u različitim varijantama davanja ponuda, te za korištenje aplikacijskog izbornika u punom opsegu dobivaju samo oni interesenti koji se sukladno odredbama OU-a, te u skladu s pojedinim koracima i postupcima internetske aplikacije, uspješno registriraju.

1.2. Osoba zainteresirana za korištenje aplikacije u punom opsegu obvezuje se pod linkom „registracija“ ispuniti sva polja označena kao obvezna i to osnovne podatke o društvu interesenta, podatke o osobi koja je u ime interesenta ovlaštena za prijavu u aplikaciju i za davanje ponude, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje interesenta, te istovremeno potvrđuje da je upoznata s OU-ima, te da iste prihvaća. Interesent je zatim obvezan ispisati potpuno ispunjeni obrazac zahtjeva za registraciju (sukladno ovoj i prethodnoj tački) kao i jedan primjerak OU-a te ih ovjerene pečatom i potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje interesenta, zajedno s kopijom rješenja iz sudskog registra i identifikacijski brojem poslati faksom, a zatim i poštom na adresu prodavatelja. Interesent je odgovoran za tačnost svih podataka navedenih na obrascu zahtjeva za registraciju. Interesent ujedno snosi i odgovornost za povjerljivost odabranog korisničkog imena i šifre, kao i za zabranu pristupa trećim osobama. U slučaju sumnje da treća osoba raspolaže informacijom o korisničkom imenu ili šifri, o tome se bez odgode mora obavijestiti prodavatelj, a interesent odnosno prihvaćeni korisnik je dužan promijeniti šifru u aplikaciji. Odgovornost za zloporabu korisničkog imena ili šifre uvijek snosi interesent odnosno prihvaćeni korisnik.

1.3. Prodavatelj provjerava podatke koje je interesent naveo u obrascu za registraciju, što podrazumjeva i eventualno pribavljanje finansijskih, imovinskih i drugih podataka od državnih tijela kao što su sudovi, Registar Centralne banke BiH i sl. Prodavatelj pridržava pravo ne prihvatiti interesenta kao korisnika aplikacije bez navođenja razloga i ne uzimajući u obzir točnost podataka koje je interesent naveo na obrascu zahtjeva za registraciju, kao i postaviti posebne uslove za prihvaćanje nekog korisnika. Interesent nema pravne osnove zahtijevati prihvaćanje njegove registracije. O rezultatu provjere i eventualnog prihvaćanja zahtjeva za registraciju prodavatelj obavještava interesenta putem e-maila. Ukoliko je interesent prihvaćen kao novi korisnik, isti se odmah po primitku obavijesti može prijaviti pod korisničkim imenom i šifrom koje je naveo u svom zahtjevu za registraciju. Od strane prodavatelja prihvaćeni novi korisnik aplikacije nadalje se naziva „korisnikom“. Korisnik je po prihvaćanju njegovog zahtjeva za registraciju ovlašten odabirati dodatna korisnička imena i šifre u aplikaciji, do onog broja kojeg je odredio prodavatelj.

1.4. Prodavatelju pripada pravo ukinuti registraciju korisnika odnosno privremeno ili trajno ograničiti pravo korisnika na davanje ponuda, ukoliko korisnik ne ispuni svoje obveze iz OU-a ili kupoprodajnog ugovora koji se sklapa sukladno odredbama članka 7. i 8. OU-a ili ukoliko korisnik ne sudjeluje u nekoj od varijanti davanja ponuda. Takvo isključenje ili ograničavanje prava korisnika na davanje ponuda nema utjecaja na poslove koje je dotični korisnik do tog trenutka zaključio niti na ponude koje je predao, te je korisnik i dalje dužan ispuniti svoje obveze sukladno OU-ima. Prodavatelj također pridržava pravo isključiti korisnika iz tekućih postupaka davanja ponuda u aplikaciji bez obrazloženja.

2. PREDMETI PRODAJE


2.1. Korisnici predaju svoje ponude u znak spremnosti na zaključivanje kupoprodajnog ugovora za objekte koji su prvobitno bili finansirani od strane prodavatelja.

2.2. Prodavatelj je ovlašten na prodaju objekata kao njihov vlasnik.

2.3. Predmeti prodaje uglavnom su putnička i teretna vozila, ali i različite vrste mašina i opreme. Pojedinačne opise predmeta, podatke o njihovom stanju, eventualnim nedostacima i oštećenjima, mjestu držanja, slike, cijenu, te ostale informacije prodavatelj objavljuje u aplikaciji pored predmeta o kojem se radi. Od strane prodavatelja u aplikaciji objavljene slike, opisi predmeta i procjene isključivo su informativnog karaktera i ne predstavljaju temelj za utvrđivanje stvarnog stanja i tehničkih karakteristika prodajnog predmeta. Jedini pouzdani način utvrđivanja stvarnog stanja prodajnog predmeta, njegovih svojstava, obilježja, eventualnih nedostataka ili oštećenja jest osobni, vizualni pregled prodajnog predmeta na mjestu držanja od strane ponuđača i to prije predaje ponude za kupnju. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za dojmove o prodajnom predmetu koje su ponuđači stekli odnosno zaključke koje su donijeli temeljem oglednih dokumenata i informacija objavljenih u aplikaciji, a koji eventualno mogu odstupati od stvarnog stanja prodajnog predmeta, te stoga korisnik nema nikakvih prava spram prodavatelja, posebice ne na odštetu u slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, kao niti na neplaćanje prodajne cijene, niti na zahtjev za smanjenje prodajne cijene predmeta.

2.4. Od strane prodavatelja je svakom ponuđaču omogućeno da o svom trošku pregleda prodajni predmet te se upozna s njegovom specifikacijom, svojstvima, tehničkim stanjem, eventualnim nedostacima i oštećenjima, kao i dizajnom predmeta, te da provjeri sve informacije o predmetu koje je objavio prodavatelj. Ukoliko ponuđač ne iskoristi svoje pravo na osobni pregled i provjeru specifikacije prodajnog predmeta, njegovih svojstava, tehničkog stanja, eventualnih nedostataka i oštećenja te dizajnom predmeta to mu ne daje pravo na istupanje iz kupoprodajnog ugovora. Predaja ponude korisnika u jednoj od varijanti davanja ponude znači da ponuđač u potpunosti prihvaća specifikaciju, svojstva, tehničko stanje, eventualne nedostatke i oštećenja te dizajn prodajnog predmeta za kojeg je predao ponudu te da potvrđuje podudarnost opisa kojeg je prodavatelj objavio u aplikaciji sa stvarnim stanjem prodajnog predmeta.

2.5. Iz prethodno navedenih tačaka, posebice iz tačke 2.1, proizlazi da se kod prodajnih predmeta uvijek radi o rabljenim predmetima te stoga po njihovoj prodaji prodavatelj kupcima ne odgovara za vidljive ili skrivene materijalne nedostatke na predmetu niti daje ikakvo jamstvo, a kupci kupuju pojedinačne predmete takve kakvi jesu (viđeno-kupljeno). Prodajna cijena predmeta postignuta u jednoj od varijanti natjecanja i davanja ponuda predstavlja cijenu predmeta na relevantnom tržištu pri tome uzimajući u obzir ono stanje predmeta kupoprodajnog ugovora u kakvom se predmet kupoprodajnog ugovora zaista nalazi.

3. VARIJANTE NATJECANJA I DAVANJA PONUDE OD STRANE PONUĐAČA3.1.Varijante u kojima korisnici u aplikaciji predaju svoje ponude u znak spremnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora su „aukcija“, „buy now“ („kupnja odmah“) i „open bid“ („otvorena ponuda“).

4. AUKCIJA4.1 Kod aukcije prodajnog predmeta prodavatelj u aplikaciji također objavljuje i početnu prodajnu cijenu predmeta, trajanje nadmetanja, te minimalnu dozvoljenu stopu povećanja ponude. Kada jedan od korisnika preda svoju ponudu za prodajni predmet, u aplikaciji se također vidi i aktualna ponuda za prodajni predmet.

4.2 Sudjelovanje u aukciji moguće je isključivo pod uslovom prijave korisnika u aplikaciju i predaje ponude. Korisnik daje svoju ponudu kupovne cijene u visini maksimalnog iznosa kojeg je u tom trenutku spreman platiti za dotični prodajni predmet. Aplikacija „aukcija“ funkcionira po načelu tzv. aukcijskog agenta, što znači da jedino korisnik zna iznos svoje maksimalne ponude, pri čemu njegova aktuelna ponuda kupovne cijene može nadmašiti najveću konkurentsku ponudu uvijek u visini minimalno dozvoljene stope povećanja ponude. Aktuelna ponuda kupovne cijene korisnika automatski raste u slučaju povećanja konkurentske ponude sve do trenutka kada aktuelna ponuda kupovne cijene korisnika dosegne iznos kojeg je korisnik naveo kao maksimalni iznos kojeg je u tom trenutku spreman platiti.

4.3.U slučaju kada maksimalni iznos ponude jednog od korisnika ispadne niži od konkurentskog maksimalnog iznosa ponude nekog drugog korisnika (t.j. korisnik je nadmašen), nadmašeni korisnik se o tome odmah obavještava direktno u aplikaciji odnosno putem e-maila.

4.4 Do zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet dolazi za onog korisnika koji je sudjelovao u aukciji prodajnog predmeta te čiju ponudu je prodavatelj prihvatio, te ga obavijestio o tome. Prodavatelj može prihvatiti ponudu onog korisnika koji je prije završetka nadmetanja ponudio najveću cijenu, pod pretpostavkom da korisnikova najbolja ponuda minimalno odgovara iznosu početne prodajne cijene predmeta. Ukoliko korisnik/najbolji ponuđač prekrši svoju obvezu na sklapanje kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet, odnosno iz kupoprodajnog ugovora, prodavatelj ima pravo na zaključenje kupoprodajnog ugovora pozvati bilo kojeg korisnika-ponuđača koji je sudjelovao u nadmetanju za dotični predmet, odnosno prodavatelj može nadmetanje proglasiti neuspjelim.
Prodavatelj može bez posebnog obrazloženja nadmetanje proglasiti neuspjelim i/ili odbiti ponudu jednog ili svih korisnika.

5. VARIJANTA „BUY NOW“5.1 Varijanta „buy now“ („kupnja odmah“) odvija se isključivo kao dio aukcije, pri čemu prodavatelj pored podataka navedenih u tč. 4.1 OPU-a objavljuje i prodajnu cijenu za koju se predmet može odmah kupiti.

5.2 Sudjelovanje u varijanti „buy now“ moguće je isključivo pod uslovom prijave korisnika u aplikaciju i njegove izjave namjere za kupnju prodajnog predmeta po cijeni koju je prodavatelj naveo kao cijenu po kojoj se predmet može kupiti odmah. Po dobitku prve takve izjave namjere od nekog korisnika završava se nadmetanje i „buy now“ tj. „kupnja odmah“ stupa na snagu. Do zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet dolazi sa onim korisnikom koji je prvi dao izjavu namjere za kupnju prodajnog predmeta po cijeni koju je prodavatelj naveo kao cijenu po kojoj se predmet može kupiti odmah. Prodavatelj može korisnika pozvati na sklapanje kupoprodajnog ugovora. 5.3 Ukoliko jedan od korisnika ponudi cijenu koja je veća od početne prodajne cijene predmeta prije nego neki drugi korisnik preda svoju izjavu namjere za kupnju sukladno tč. 5.2 OU-a, „buy now“ se smatra završenim.

6. VARIJANTA „OPEN BID“6.1 Kod varijante „open bid“ („otvorena ponuda“) prodavatelj u aplikaciji također objavljuje početnu prodajnu cijenu predmeta i trajanje. Objavljena početna prodajna cijena predmeta za korisnika ima samo informativno značenje.

6.2 Sudjelovanje u varijanti „open bid“ moguće je isključivo pod uvjetom prijave korisnika u aplikaciju i predaje ponude po kojoj je spreman kupiti prodajni predmet. Korisnik ima pravo u svojoj ponudi navesti i nižu cijenu od početne prodajne cijene predmeta.

6.3 Do zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet dolazi sa onim korisnikom koji je sudjelovao u varijanti „open bid“ za prodajni predmet te kojeg je prodavatelj pozvao na sklapanje kupoprodajnog ugovora, odnosno čiju je ponudu prihvatio, te ga o tome obavijestio. Prodavatelju pripada pravo na sklapanje kupoprodajnog ugovora prihvatom ponude sa bilo kojim ponuđačom-korisnikom iz varijante „open bid“ ili proglasiti „open bid“ neuspjelim.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA


7.1 Kupoprodajni ugovor za određeni prodajni predmet se smatra sklopljenim u trenutku kad prodavatelj obavijesti određenog ponuđača o prihvatu njegove ponude. Obavijest o prihvatu ponude se upućuje e-mailom na adresu korisnika navedenu u obrascu za registraciju.

7.2 Korisnik koji je sukladno odredbama članka 4-6 OU-a sudjelovao u nadmetanju te čija je ponuda prihvaćena od strane prodavatelja za određeni prodajni predmet, a čime se kupoprodajni ugovor za taj prodajni predmet smatra sklopljenim, obvezan je, unutar 3 dana od dostave obavijesti o prihvatu njegove ponude, ispuniti svoju obvezu uplate kupoprodajne cijene za prodajni predmet.

7.3 Korisnik s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor za određeni prodajni predmet isti može preuzeti odmah po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti, a dužan je to učiniti najkasnije unutar roka od 3 radnih dana od dana kad je obaviješten o prihvatu njegove ponude. Po uplati kupoprodajne cijene bit će mu izdan račun, te predana ostala potrebna dokumentacija za prijenos prava vlasništva nad kupljenim objektom od strane prodavatelja, te će ugovorne strane potpisati i formalni Ugovor o kupnji.

7.4 Ukoliko korisnik s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor za određeni prodajni predmet ne izvrši svoju obvezu na uplatu kupoprodajne cijene u roku određenom u čl. 7.2 OU-a, smatra se da je odustao od ugovora, te se ugovor o kupoprodaji smatra raskinutim, bez obveze prodavatelja na ostavljanje naknadnog primjerenog roka za ispunjenje obveze korisniku/kupcu. Prodavatelj u tom slučaju ima pravo potraživati od korisnika paušalnu naknadu zbog odustanka od ugovora u visini od 10% od ugovorene kupoprodajne cijene za prodajni predmet.

7.5 Obveza korisnika na isplatu kupoprodajne cijene prestaje u slučaju da se korisnik prije isteka roka za uplatu kupoprodajne cijene navedenog u točki 7.2 OU-a sa prodavateljem odluči sklopiti ugovor o leasingu u kojem je vrijednost predmeta leasinga istovjetna njegovoj prodajnog cijeni sukladno tč. 8.4 OU-a, te ukoliko mu zahtjev za financiranjem putem leasinga bude odobren od strane prodavatelja, u skladu sa procedurama Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo.
Prodavatelj nema obvezu sklapanja ugovora o leasingu s korisnikom.

8. SADRŽAJ KUPOPRODAJNOG UGOVORA8.1 Kupoprodajni ugovor kojeg prodavatelj kao subjekt ovlašten za prodaju predmeta zaključuje sa korisnikom kao kupcem vezano na prodaju i kupnju predmeta za kojeg je korisnik predao ponudu sukladno odredbama članaka 4.-6. OU-a podrazumijeva odredbe navedene u sljedećim točkama ovog članka.

8.2 Predmet kupnje i prodaje je predmet za kojeg je korisnik predao ponudu sukladno odredbama članaka 4.-6. OU-a.

8.3 Prodavatelj izjavljuje da je ovlašten za prodaju predmeta.

8.4 Prodajna cijena jednaka je iznosu ponude korisnika (kupca) koji je postignut unutar jedne od varijanti predaje ponuda čime je korisnik izjavio svoju volju na zaključenje kupoprodajnog ugovora sukladno odredbama članaka 3.-6. OU-a. Prodajna se cijena smatra podmirenom tek na dan njenog knjiženja u punom iznosu na žiro-računu prodavatelja.

8.5 Do isporuke i preuzimanja predmeta dolazi odmah po izvršenom plaćanju od strane korisnika (kupca) u punom iznosu. Preuzimanje se vrši na mjestu isporuke predmeta koje odgovara aktualnom mjestu držanja predmeta navedenom od strane prodavatelja u aplikaciji uz ostale podatke o konkretnom predmetu. Ukoliko korisnik (kupac) zahtijeva isporuku predmeta na nekom drugom mjestu, u tom je slučaju obvezan osigurati prijevoz predmeta na dotično mjesto te snositi troškove transporta i osiguranja. Ukoliko korisnik (kupac) ima sjedište, prebivalište ili boravište izvan Bosne i Hercegovine, tada je obvezan sve radnje vezane uz prodaju predmeta u inozemstvo realizirati o svom trošku (posebice eventualne carinske i slične postupke).

8.6 Korisnik (kupac) izjavljuje da je upoznat s tehničkim stanjem predmeta kao i svim njegovim nedostacima, kao i s činjenicom da prodajna cijena odgovara upravo tom stanju predmeta te korisnik (kupac) stoga kupuje predmet takav kakav jest, a prodavatelj ne jamči za njegove skrivene i vidljive nedostatke niti daje garanciju kvalitete.

8.7 Korisnik (kupac) stječe pravo vlasništva nad predmetom tek po uplati cjelokupnog prodajnog iznosa na žiro-račun prodavatelja. Rizik od štete na predmetu prelazi na korisnika (kupca) prilikom preuzimanja predmeta.

8.8 Ugovorne strane su suglasne da se svi sporovi koji proizlaze iz pravnih odnosa temeljem ili vezano uz kupoprodajni ugovor rješavaju pred Općinski sudom u Sarajevu.

9. ZAKLJUČNE ODREDBE9.1 Za pravne odnose između prodavatelja, interesenta i korisnika koji nisu izričito regulirani OU-a vrijede zakonski propisi Bosne i Hercegovine, posebice Zakon o obligacionim odnosima.

9.2 Korisnik je obvezan bez odgode pisanim putem obavijestiti prodavatelja o promjeni svojeg sjedišta, prebivališta ili boravišta, broja telefona ili faksa, e-mail adrese, kao i o svim ostalim promjenama podataka o društvu koje je korisnik naveo u obrascu zahtjeva za registraciju, osim o promjeni šifre.

9.3 Moguća ništavost, pobojnost ili nepotpunost odredbi OU-a ne mogu imati za posljedicu ništavost pobojnost cijelih OU-a.

9.4 Interesent odnosno korisnik suglasan je da sve njegove prilikom registracije dostavljene podatke prodavatelj smije proslijediti isporučitelju i sistemskom održavatelju aplikacije, društvu Motrada Handels GmbH, sa sjedištem u Reisnerstraße 25/4, 1030 Wien, kao i subjektima koji pripadaju istoj grupaciji kao prodavatelj, odnosno osnivači prodavatelja.

9.5 Sva pismena odnoso e-mail poštu koju prodavatelj temeljem OU-a ili u svezi s OU-a dostavlja korisniku, prodavatelj šalje na adresu odnosno e-mail adresu interesenta ili korisnika navedenu na obrascu zahtjeva za registraciju odnosno na adresu koju je interesent ili korisnik u pisanom obliku dostavio prodavatelju. Kao dan dostave pismenih pošiljki koje nisu poslane putem e-maila smatra se dan preuzimanja pismene pošiljke od strane interesenta ili korisnika, odnosno dan povrata pošiljke od strane pošte prodavatelju zbog nepreuzimanja pošiljke od strane interesenta ili korisnika unutar roka za preuzimanje pošiljke ili iz razloga što interesent ili korisnik više nema sjedište odnosno ne stanuje na dotičnoj adresi. Pisana dokumentacija poslana putem e-maila i sva e-mail pošta smatra se dostavljenom u trenutku slanja na e-mail adresu interesenta ili korisnika navedenu na obrascu zahtjeva za registraciju odnosno na e-mail adresu koju je interesent ili korisnik u pisanom obliku dostavio prodavatelju.

9.5 Ugovorne su strane suglasne da prodavatelju pripada pravo izmjene OU-a u bilo kojem trenutku. U tom je slučaju za korisnika nova verzija OU-a važeća od dana dostave poštom ili putem e-maila. Nova verzija OU-a obvezujuća je za varijante predaje ponude u aplikaciji u kojima korisnik sudjeluje po dostavi nove verzije OU-a. Ukoliko korisnik nije suglasan s novom verzijom OU-a, tada ima pravo od prodavatelja zatražiti ukidanje svoje registracije. U slučaju da korisnik sudjeluje u nekoj od varijanti za predaju ponude nakon dostave nove verzije OU-a, tada se njegovo sudjelovanje od strane prodavatelja smatra bezuvjetnim prihvaćanjem te nove verzije OU-a.

9.6 Ugovorne strane su suglasne da se svi sporovi koji proizlaze iz pravnih odnosa temeljem ili vezano uz OU-e rješavaju pred Općinskim sudom u Sarajevu.

9.7 Potpisom na obrascu zahtjeva za registraciju interesent potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima registracije u aplikaciju te da je važeću verziju OU-a pročitao pozorno i u cijelosti. Potpisivanjem obrasca zahtjeva za registraciju interesent potvrđuje da OU-e razumije u cijelosti, bezuvjetno prihvaća te da će poštivati sve odredbe OU-a.

9.8 Korisnici bit će prihvaćeni jedino oni interesenti koji imaju svojstvo pravnog lica.

9.9 Ukoliko je objekat leasinga vlasništvo neke druge zemlje iz grupacije prodavatelja, korisnik da bi mogao dobiti ponudu je obavezan upoznati se i prihvatiti pravila i OU vlasnika.


Prodavatelj provjerava podatke koje je interesent naveo u obrascu za registraciju. Prodavatelj pridržava pravo ne prihvatiti interesenta kao korisnika aplikacije bez navođenja razloga i ne uzimajući u obzir točnost podataka koje je interesent naveo na obrascu zahtjeva za registraciju, kao i postaviti posebne uvjete za prihvaćanje nekog korisnika. Interesent nema pravne osnove zahtijevati prihvaćanje njegove registracije.
O rezultatu provjere i eventualnog prihvaćanja zahtjeva za registraciju prodavatelj obavještava interesenta putem e-maila. Ukoliko je interesent prihvaćen kao novi korisnik, isti se odmah po primitku obavijesti može prijaviti pod korisničkim imenom i zaporkom koje je naveo u svom zahtjevu za registraciju. Od strane prodavatelja prihvaćeni novi korisnik aplikacije nadalje se naziva „korisnikom“. Korisnik je po prihvaćanju njegovog zahtjeva za registraciju ovlašten odabirati dodatna korisnička imena i zaporke u aplikaciji, do onog broja kojeg je odredio prodavatelj.

Prodavatelju pripada pravo ukinuti registraciju korisnika odnosno privremeno ili trajno ograničiti pravo korisnika na davanje ponuda, ukoliko korisnik ne ispuni svoje obveze iz OU-a ili kupoprodajnog ugovora koji se sklapa sukladno odredbama članka 7. i 8. OU-a ili ukoliko korisnik ne sudjeluje u nekoj od varijanti davanja ponudi. Takvo isključenje ili ograničavanje prava korisnika na davanje ponuda nema utjecaja na poslove koje je dotični korisnik do tog trenutka zaključio niti na ponude koje je predao, te je korisnik i dalje dužan ispuniti svoje obveze sukladno OU-ima.
Prodavatelj također pridržava pravo isključiti korisnika iz tekućih postupaka davanja ponuda u aplikaciji bez obrazloženja.


Sparkasse Leasing d.o.o. Sarajevo