Login

Jezici

Mijenjaj jezik
  • Njemački
  • Engleski
  • Bosanski
  • Rumunjski
  • Srpski
  • Slovenski
  • Slovački

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U NADMETANJU ZA KUPNJU RABLJENIH OBJEKATA FINANCIRANIH OD STRANE ERSTE LEASING d.o.o.Ovim Općim uvjetima sudjelovanja u nadmetanju za kupnju rabljenih objekata financiranih od strane ERSTE LEASING d.o.o. (u daljnjem tekstu „ OU “) reguliraju se uvjeti i postupak predaje ponuda pojedinih interesenata za zaključivanje kupoprodajnog ugovora za objekte koji su prvobitno bili financirani od strane društva ERSTE LEASING d.o.o. Predaja ponuda za rabljene objekte vrši se putem internetske aplikacije www.ersteleasingstore.hr (u daljnjem tekstu „ aplikacija“) društva ERSTE LEASING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zelinska 3, MBS: 080128553, OIB: 46550671661 (u daljnjem tekstu „prodavatelj“).

1. REGISTRACIJA KORISNIKA1.1. Ovlaštenje za predaju ponuda, sudjelovanje u različitim modelima davanja ponuda te za korištenje aplikacijskog izbornika u punom opsegu dobivaju samo oni interesenti koji se sukladno odredbama OU-a, te u skladu s pojedinim koracima i postupcima internetske aplikacije, uspješno registriraju.

1.1.PRAVNE OSOBE

Pravna osoba zainteresirana za korištenje aplikacije u punom opsegu obvezuje se odabirom polja „registracija“ ispuniti sva polja označena kao obvezna i to osnovne podatke o društvu interesenta, podatke o osobi koja je u ime interesenta ovlaštena za prijavu u aplikaciju i za davanje ponude, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje interesenta te istovremeno potvrđuje da je upoznata s OU-ima te da iste prihvaća. Interesent je zatim obvezan ispisati potpuno ispunjeni obrazac zahtjeva za registraciju (sukladno ovoj i prethodnoj točki) kao i jedan primjerak OU-a te ih ovjerene žigom i potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje interesenta poslati mailom na naznačenu adresu. Interesent u aplikaciji prilikom registracije također ispunjava polja kojima ističe svoj interes, tj. naručuje od prodavatelja povratne informacije o objektima koji se nalaze na aplikaciji. Odabirom vrste informacija te periodike izvještavanja putem elektronske pošte, interesent izražava želju za navedenim izvještavanjem, te prihvaća isto od strane prodavatelja. Interesent je odgovoran za točnost svih podataka navedenih na obrascu zahtjeva za registraciju. Interesent ujedno snosi i odgovornost za povjerljivost odabranog korisničkog imena i zaporke, kao i za zabranu pristupa trećim osobama. U slučaju sumnje da treća osoba raspolaže informacijom o korisničkom imenu ili zaporci, o tome se bez odgode mora obavijestiti prodavatelj, a interesent odnosno prihvaćeni korisnik je dužan promijeniti zaporku u aplikaciji. Odgovornost za zloporabu korisničkog imena ili zaporke uvijek snosi interesent odnosno prihvaćeni korisnik.

1.2. Prodavatelj provjerava podatke koje je interesent naveo u obrascu za registraciju. Prodavatelj pridržava pravo ne prihvatiti interesenta kao korisnika aplikacije bez navođenja razloga i ne uzimajući u obzir točnost podataka koje je interesent naveo na obrascu zahtjeva za registraciju, kao i postaviti posebne uvjete za prihvaćanje nekog korisnika. Interesent nema pravne osnove zahtijevati prihvaćanje njegove registracije. O rezultatu provjere i eventualnog prihvaćanja zahtjeva za registraciju prodavatelj obavještava interesenta putem e-maila. Ukoliko je interesent prihvaćen kao novi korisnik, isti se odmah po primitku obavijesti može prijaviti pod korisničkim imenom i zaporkom koje je naveo u svom zahtjevu za registraciju. Od strane prodavatelja prihvaćeni novi korisnik aplikacije nadalje se naziva „korisnikom“. Korisnik je po prihvaćanju njegovog zahtjeva za registraciju ovlašten odabirati dodatna korisnička imena i zaporke u aplikaciji, do onog broja kojeg je odredio prodavatelj.

1.3. Prodavatelju pripada pravo ukinuti registraciju korisnika odnosno privremeno ili trajno ograničiti pravo korisnika na davanje ponuda, ukoliko korisnik ne ispuni svoje obveze iz OU-a ili kupoprodajnog ugovora koji se sklapa sukladno odredbama članka 7. i 8. OU-a, ili ukoliko korisnik ne sudjeluje u nekom od modela davanja ponuda. Takvo isključenje ili ograničavanje prava korisnika na davanje ponuda nema utjecaja na poslove koje je dotični korisnik do tog trenutka zaključio niti na ponude koje je predao, te je korisnik i dalje dužan ispuniti svoje obveze sukladno OU-ima. Prodavatelj također pridržava pravo isključiti korisnika iz tekućih postupaka davanja ponuda u aplikaciji bez obrazloženja.


2. OBJEKTI PRODAJE2.1. Korisnici predaju svoje ponude u znak spremnosti na zaključivanje kupoprodajnog ugovora za objekte koji su prvobitno bili financirani od strane prodavatelja.

2.2. Prodavatelj je ovlašten na prodaju objekata kao njihov vlasnik.

2.3. Objekti prodaje uglavnom su vozila, strojevi, plovila, industrijska i ostala oprema. Pojedinačne opise objekata, podatke o njihovom stanju, eventualnim nedostacima i oštećenjima, mjestu držanja, slike, financijske podatke, cijenu te ostale informacije prodavatelj objavljuje u aplikaciji pored objekta o kojem se radi. Od strane prodavatelja u aplikaciji objavljene slike, opisi objekta i procjene isključivo su informativnog karaktera i ne predstavljaju temelj za utvrđivanje stvarnog stanja i tehničkih karakteristika prodajnog objekta. Jedini pouzdani način utvrđivanja stvarnog stanja prodajnog objekta, njegovih svojstava, obilježja, eventualnih nedostataka ili oštećenja jest osobni, vizualni pregled prodajnog objekta na mjestu držanja od strane ponuđača, i to prije predaje ponude za kupnju. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za dojmove o prodajnom objektu koje su ponuđači stekli odnosno zaključke koje su donijeli temeljem oglednih dokumenata i informacija objavljenih u aplikaciji, a koji eventualno mogu odstupati od stvarnog stanja prodajnog objekta, te stoga korisnik nema nikakvih prava spram prodavatelja, posebice ne na odštetu u slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, kao niti na neplaćanje prodajne cijene, niti na zahtjev za smanjenje prodajne cijene objekta.

2.4. Od strane prodavatelja je svakom ponuđaču omogućeno da o svom trošku pregleda prodajni objekt te se upozna s njegovom specifikacijom, svojstvima, tehničkim stanjem, eventualnim nedostacima i oštećenjima, kao i dizajnom objekta, te da provjeri sve informacije o objektu koje je objavio prodavatelj. Ukoliko ponuđač ne iskoristi svoje pravo na osobni pregled i provjeru specifikacije prodajnog objekta, njegovih svojstava, tehničkog stanja, eventualnih nedostataka i oštećenja te dizajnom objekta to mu ne daje pravo na istupanje iz kupoprodajnog ugovora. Predaja ponude korisnika u jednoj od modela davanja ponude znači da ponuđač u potpunosti prihvaća specifikaciju, svojstva, tehničko stanje, eventualne nedostatke i oštećenja te dizajn prodajnog objekta za kojeg je predao ponudu te da potvrđuje podudarnost opisa kojeg je prodavatelj objavio u aplikaciji sa stvarnim stanjem prodajnog objekta.

2.5. Iz prethodno navedenih točaka, posebice iz točke 2.1, proizlazi da se kod prodajnih objekta uvijek radi o rabljenim objektima te stoga po njihovoj prodaji prodavatelj kupcima ne odgovara za vidljive ili skrivene materijalne nedostatke na objektu niti daje ikakvo jamstvo, a kupci kupuju pojedinačne objekte takve kakvi jesu (viđeno-kupljeno). Prodajna cijena objekta postignuta u jednoj od modela natjecanja i davanja ponuda predstavlja cijenu objekta na relevantnom tržištu pri tome uzimajući u obzir ono stanje objekta kupoprodajnog ugovora u kakvom se objekt kupoprodajnog ugovora zaista nalazi.

3. MODELI NATJECANJA I DAVANJA PONUDE OD STRANE PONUĐAČA3.1. Modeli u kojima korisnici u aplikaciji predaju svoje ponude u znak spremnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora su „aukcija“, „buy now“ („kupnja odmah“) i „open bid“ („otvorena ponuda“).

4. AUKCIJA4.1. Kod aukcije prodajnog objekta prodavatelj u aplikaciji također objavljuje i početnu prodajnu cijenu objekta, trajanje nadmetanja te minimalnu dozvoljenu stopu povećanja ponude. Kada jedan od korisnika preda svoju ponudu za prodajni objekt, u aplikaciji se također vidi i aktualna ponuda za prodajni objekt.

4.2. Sudjelovanje u aukciji moguće je isključivo pod uvjetom prijave korisnika u aplikaciju i predaje ponude. Korisnik daje svoju ponudu kupovne cijene u visini maksimalnog iznosa kojeg je u tom trenutku spreman platiti za dotični prodajni objekt. Aplikacija „aukcija“ funkcionira po načelu tzv. aukcijskog agenta, što znači da jedino korisnik zna iznos svoje maksimalne ponude, pri čemu njegova aktualna ponuda kupovne cijene može nadmašiti najveću konkurentsku ponudu uvijek u visini minimalno dozvoljene stope povećanja ponude. Aktualna ponuda kupovne cijene korisnika automatski raste u slučaju povećanja konkurentske ponude sve do trenutka kada aktualna ponuda kupovne cijene korisnika dosegne iznos kojeg je korisnik naveo kao maksimalni iznos kojeg je u tom trenutku spreman platiti.

4.3. U slučaju kada maksimalni iznos ponude jednog od korisnika ispadne niži od konkurentskog maksimalnog iznosa ponude nekog drugog korisnika (t.j. korisnik je nadmašen), nadmašeni korisnik se o tome odmah obavještava direktno u aplikaciji odnosno putem e-maila.

4.4. Do zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni objekt dolazi za onog korisnika koji je sudjelovao u aukciji prodajnog objekta te čiju ponudu je prodavatelj prihvatio, te ga obavijestio o tome. Prodavatelj se obvezuje prihvatiti ponudu onog korisnika koji je prije završetka nadmetanja ponudio najveću cijenu, pod pretpostavkom da korisnikova najbolja ponuda minimalno odgovara iznosu početne prodajne cijene objekta. Ukoliko korisnik/najbolji ponuđač prekrši svoju obvezu na sklapanje kupoprodajnog ugovora za prodajni objekt, odnosno iz kupoprodajnog ugovora, prodavatelj ima pravo na zaključenje kupoprodajnog ugovora pozvati bilo kojeg korisnika-ponuđača koji je sudjelovao u nadmetanju za dotični objekt, odnosno prodavatelj može nadmetanje proglasiti neuspjelim.

5. MODEL „BUY NOW“5.1. Model „buy now“ („kupnja odmah“) odvija se isključivo kao dio aukcije, pri čemu prodavatelj pored podataka navedenih u t. 4.1. OU-a objavljuje i prodajnu cijenu za koju se objekt može odmah kupiti.

5.2. Sudjelovanje u modelu „buy now“ moguće je isključivo pod uvjetom prijave korisnika u aplikaciju i njegove izjave namjere za kupnju prodajnog objekta po cijeni koju je prodavatelj naveo kao cijenu po kojoj se objekt može kupiti odmah. Po dobitku prve takve izjave namjere od nekog korisnika završava se nadmetanje i „buy now“ tj. „kupnja odmah“ stupa na snagu. Do zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni objekt dolazi sa onim korisnikom koji je prvi dao izjavu namjere za kupnju prodajnog objekta po cijeni koju je prodavatelj naveo kao cijenu po kojoj se objekt može kupiti odmah. Prodavatelj je obvezan tog korisnika pozvati na sklapanje kupoprodajnog ugovora. Ukoliko korisnik/“buy now“ ponuđač prekrši svoju obvezu na sklapanje kupoprodajnog ugovora za prodajni objekt, odnosno iz kupoprodajnog ugovora, prodavatelj ima pravo na zaključenje kupoprodajnog ugovora pozvati bilo kojeg korisnika-ponuđača koji je sudjelovao u nadmetanju za dotični objekt, odnosno prodavatelj može nadmetanje proglasiti neuspjelim.

5.3. Ukoliko jedan od korisnika ponudi cijenu koja je veća od početne prodajne cijene objekta prije nego neki drugi korisnik preda svoju izjavu namjere za kupnju sukladno t. 5.2. OU-a, „buy now“ se smatra završenim.

6. MODEL „OPEN BID“6.1. Kod modela „open bid“ („otvorena ponuda“) prodavatelj u aplikaciji također objavljuje početnu prodajnu cijenu objekta i trajanje. Objavljena početna prodajna cijena objekta za korisnika ima samo informativno značenje.

6.2. Sudjelovanje u modela „open bid“ moguće je isključivo pod uvjetom prijave korisnika u aplikaciju i predaje ponude po kojoj je spreman kupiti prodajni objekt. Korisnik ima pravo u svojoj ponudi navesti i nižu cijenu od početne prodajne cijene objekta.

6.3. Do zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni objekt dolazi sa onim korisnikom koji je sudjelovao u modelu „open bid“ za prodajni objekt te kojeg je prodavatelj pozvao na sklapanje kupoprodajnog ugovora, odnosno čiju je ponudu prihvatio, te ga o tome obavijestio. Prodavatelju pripada pravo na sklapanje kupoprodajnog ugovora prihvatom ponude sa bilo kojim ponuđačom-korisnikom iz varijante „open bid“, ili proglasiti „open bid“ neuspjelim.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA7.1. Kupoprodajni ugovor za određeni prodajni objekt smatra se sklopljenim u trenutku kad prodavatelj obavijesti određenog ponuđača o prihvatu njegove ponude. Obavijest o prihvatu ponude se upućuje e-mailom na adresu korisnika navedenu u obrascu za registraciju.

7.2. Korisnik koji je sukladno odredbama članka 4-6 OU-a sudjelovao u nadmetanju te čija je ponuda prihvaćena od strane prodavatelja za određeni prodajni objekt, a čime se kupoprodajni ugovor za taj prodajni objekt smatra sklopljenim, obvezan je, unutar 5 dana od dostave obavijesti o prihvatu njegove ponude, ispuniti svoju obvezu uplate kupoprodajne cijene za prodajni objekt.

7.3. Korisnik s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor za određeni prodajni objekt isti može preuzeti odmah po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti, a što je dužan učiniti najkasnije unutar roka od 5 (pet) radnih dana od dana kad je obaviješten o prihvatu njegove ponude. Po uplati kupoprodajne cijene bit će mu izdan račun, te predana ostala potrebna dokumentacija za prijenos prava vlasništva nad kupljenim objektom od strane prodavatelja.

7.4. Ukoliko korisnik s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor za određeni prodajni objekt ne izvrši svoju obvezu na uplatu kupoprodajne cijene u roku određenom u čl. 7.2. OU-a, smatra se da je odustao od ugovora, te se ugovor o kupoprodaji smatra raskinutim, bez obveze prodavatelja na ostavljanje naknadnog primjerenog roka za ispunjenje obveze korisniku/kupcu. Prodavatelj u tom slučaju ima pravo potraživati od korisnika paušalnu naknadu zbog odustanka od ugovora u visini od 10% od ugovorene kupoprodajne cijene za prodajni objekt.

7.5. Obveza korisnika na isplatu kupoprodajne cijene prestaje u slučaju da se korisnik prije isteka roka za uplatu kupoprodajne cijene navedenog u točki 7.2. OU-a sa prodavateljem odluči sklopiti ugovor o leasingu u kojem je vrijednost objekta leasinga istovjetna njegovoj prodajnog cijeni sukladno tč. 8.4. OU-a, te ukoliko mu zahtjev za financiranjem putem leasinga bude odobren od strane prodavatelja. Prodavatelj nema obvezu sklapanja ugovora o leasingu s korisnikom.

8. SADRŽAJ KUPOPRODAJNOG UGOVORA8.1. Kupoprodajni ugovor kojeg prodavatelj kao subjekt ovlašten za prodaju objekta zaključuje s korisnikom kao kupcem vezano na prodaju i kupnju objekta za kojeg je korisnik predao ponudu sukladno odredbama članaka 4.- 6. OU-a podrazumijeva odredbe navedene u sljedećim točkama ovog članka.

8.2. Objekt kupnje i prodaje je objekt za kojeg je korisnik predao ponudu sukladno odredbama članaka 4.-6. OU-a.

8.3. Prodavatelj izjavljuje da je ovlašten za prodaju objekta.

8.4. Prodajna cijena jednaka je iznosu ponude korisnika (kupca) koji je postignut unutar jedne od modela predaje ponuda čime je korisnik izjavio svoju volju na zaključenje kupoprodajnog ugovora sukladno odredbama članaka 3.- 6. OU-a. Prodajna se cijena smatra podmirenom tek na dan njenog knjiženja u punom iznosu na žiro-računu prodavatelja.

8.5. Do isporuke i preuzimanja objekta dolazi odmah po izvršenom plaćanju od strane korisnika (kupca) u punom iznosu. Preuzimanje se vrši na mjestu isporuke objekta koje odgovara aktualnom mjestu držanja objekta navedenom od strane prodavatelja u aplikaciji uz ostale podatke o konkretnom objektu. Ukoliko korisnik (kupac) zahtijeva isporuku objekta na nekom drugom mjestu, u tom je slučaju obvezan osigurati prijevoz objekta na dotično mjesto te snositi troškove transporta i osiguranja. Ukoliko korisnik (kupac) ima sjedište, prebivalište ili boravište izvan Republike Hrvatske, tada je obvezan sve radnje vezane uz prodaju objekta u inozemstvo realizirati o svom trošku (posebice eventualne carinske i slične postupke).

8.6. Korisnik (kupac) izjavljuje da je upoznat s tehničkim stanjem objekta kao i svim njegovim nedostacima, kao i s činjenicom da prodajna cijena odgovara upravo tom stanju objekta te korisnik (kupac) stoga kupuje objekt takav kakav jest, a prodavatelj ne jamči za njegove skrivene i vidljive nedostatke niti daje garanciju kvalitete.

8.7. Korisnik (kupac) stječe pravo vlasništva nad objektom tek po uplati cjelokupnog prodajnog iznosa na žiro-račun prodavatelja. Rizik od štete na objektu prelazi na korisnika (kupca) prilikom preuzimanja objekta.

8.8. Ugovorne strane su suglasne da se svi sporovi koji proizlaze iz pravnih odnosa temeljem ili vezano uz kupoprodajni ugovor rješavaju pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

9. ZAKLJUČNE ODREDBE9.1. Za pravne odnose između prodavatelja, interesenta i korisnika koji nisu izričito regulirani OU-a vrijede zakonski propisi Republike Hrvatske, posebice Zakon o obveznim odnosima.

9.2. Korisnik je obvezan bez odgode pisanim putem obavijestiti prodavatelja o promjeni svojeg sjedišta, prebivališta ili boravišta, broja telefona, e-mail adrese, kao i o svim ostalim promjenama podataka o društvu koje je korisnik naveo u obrascu zahtjeva za registraciju, osim o promjeni zaporke. 9.3. Moguća ništetnost, pobojnost ili nepotpunost pojedinih odredbi OU-a ne mogu imati za posljedicu ništetnost ili pobojnost cijelih OU-a.

9.4. Interesent odnosno korisnik suglasan je da sve njegove, prilikom registracije dostavljene podatke, prodavatelj smije proslijediti isporučitelju i sistemskom održavatelju aplikacije, društvu Motrada Handels GmbH, sa sjedištem u Reisnerstraße 25/4, 1030 Wien, kao i subjektima koji pripadaju istoj grupaciji kao prodavatelj, odnosno osnivači prodavatelja.

9.5. Sva pismena odnosno e-mail poštu koju prodavatelj temeljem OU-a ili u svezi s OU-a dostavlja korisniku, prodavatelj šalje na adresu odnosno e-mail adresu interesenta ili korisnika navedenu na obrascu zahtjeva za registraciju odnosno na adresu koju je interesent ili korisnik u pisanom obliku dostavio prodavatelju. Kao dan dostave pismenih pošiljki koje nisu poslane putem e-maila smatra se dan preuzimanja pismene pošiljke od strane interesenta ili korisnika, odnosno dan povrata pošiljke od strane pošte prodavatelju zbog nepreuzimanja pošiljke od strane interesenta ili korisnika unutar roka za preuzimanje pošiljke ili iz razloga što interesent ili korisnik više nema sjedište odnosno ne stanuje na dotičnoj adresi. Pisana dokumentacija poslana putem e-maila i sva e-mail pošta smatra se dostavljenom u trenutku slanja na e-mail adresu interesenta ili korisnika navedenu na obrascu zahtjeva za registraciju odnosno na e-mail adresu koju je interesent ili korisnik u pisanom obliku dostavio prodavatelju.

9.6. Ugovorne su strane suglasne da prodavatelju pripada pravo izmjene OU-a u bilo kojem trenutku. U tom je slučaju za korisnika nova verzija OU-a važeća od dana dostave poštom ili putem e-maila. Nova verzija OU-a obvezujuća je za varijante predaje ponude u aplikaciji u kojima korisnik sudjeluje po dostavi nove verzije OU-a. Ukoliko korisnik nije suglasan s novom verzijom OU-a, tada ima pravo od prodavatelja zatražiti ukidanje svoje registracije. U slučaju da korisnik sudjeluje u nekom od modela za predaju ponude nakon dostave nove verzije OU-a, tada se njegovo sudjelovanje od strane prodavatelja smatra bezuvjetnim prihvaćanjem te nove verzije OU-a.

9.7. Ugovorne strane su suglasne da se svi sporovi koji proizlaze iz pravnih odnosa temeljem ili vezano uz OU-e rješavaju pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu. Kod svih sporova proizašlih temeljem ili vezano uz OU-e za presudu nadležnog suda mjerodavna je verzija OU-a na hrvatskom jeziku.

9.8. Potpisom na obrascu zahtjeva za registraciju, ili označavanjem potvrdog polja interesent potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima registracije u aplikaciju te da je važeću verziju OU-a pročitao pozorno i u cijelosti. Potpisivanjem obrasca ili označavanjem potvrdog polja zahtjeva za registraciju interesent potvrđuje da OU-e razumije u cijelosti, bezuvjetno prihvaća te da će poštivati sve odredbe OU-a.

9.9. Svi podatci, uključujući i osobne, će se tretirati s povjerenjem, elektronički obraditi, te će se koristiti u procesu pregovora o ugovoru i same obrade ugovora. Svi podatci su elektronski zaštićeni, a prijenos podataka korisnika isključivo se nadzire prema najnovijim standardima kodiranja podataka.

Korisnik unosom osobnih podataka pristaje na to da će njegovi podatci biti korišteni u procesu obrade ugovora, direktne komunikacije iz članaka 1.1.1. i 1.1.2. te u sve ostale marketinške i promotivne svrhe prodavatelja.

Prodavatelj ne smije prikupljene podatke ustupati trećim osobama u koje ne ulaze one navedene u članku 9.4., bez pisane dozvole kupca.

10. PRAVA ISPITANIKA10.1. Korisnicima usluga Erste Leasing Store (dalje u tekstu: “ispitanici”) u nastavku se izlažu i objašnjavaju prava vezana uz zaštitu njihovih osobnih podataka koje obrađuje Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. (dalje u tekstu: “voditelj obrade”) u svrhu pružanja registriranih usluga.

10.2. UVODNO

Ispitanik dostavlja osobne podatke radi ispunjenja ugovorne obveze od strane voditelja obrade, odnosno pružanje registriranih usluga ispitaniku. Ukoliko ispitanik ne dostavi tražene, potpune i ispravne osobne podatke, voditelj obrade ne može ispuniti svoju ugovornu obvezu.
Voditelj obrade omogućit će tijelima javne vlasti pristup osobnim podacima ispitanika isključivo u svrhu i obujmu potrebnom radi ispunjenja zakonom propisanih obveza prema tim tijelima.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu na temelju koje se obrađuju njegovi osobni podaci. Povlačenje privole neće dovesti u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli prije nego što je ona povučena.

Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka, odnosno ima pravo protiviti se odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

10.3. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Ispitanicima se skreće pozornost na činjenicu kako osobni podaci koje obrađuje voditelj obrade čine podatke koji su istome neophodni kako bi ispunio sve zakonske i ugovorne obveze prema ispitanicima, prema tijelima javne vlasti i prema imateljima udjela Erste Leasinga.

10.4. PRAVO NA PRISTUP

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ispitanik ima pravo pristupa tim osobnim podacima, kao i informacijama o svojim pravima.

10.5. PRAVO NA ISPRAVAK I BRISANJE

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade tražiti ispravak i dopunu netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka.
Osobni podaci ispitanika biti će zadržani u sustavu voditelja obrade u vremenu u kojem je to potrebno radi obavljanja registrirane djelatnosti voditelja obrade.

Ispitanik ima pravo ishoditi od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Voditelj obrade izbrisat će osobne podatke ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ukoliko:
- osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
- ispitanik povuče privolu za obradu podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu,
- ispitanik uloži prigovor na obradu;
- su osobni podaci nezakonito obrađeni;
- je to potrebno radi postupanja sukladno zakonskim propisima Europske Unije ili države članice.


10.6. PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
- ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
- obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
- voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
- ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.


10.7. PRAVO NA PRIJENOS

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade te ima pravo neometano prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka između voditelja obrade ukoliko je to tehnički izvedivo.

10.8. OBAVJEŠĆIVANJE U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja, na jasan i jednostavan način, obavijestiti ispitanika o povredi osobnih podataka. Obavijest o povredi sadržavat će minimalno:

- ime i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija;
- opis vjerojatnih posljedica povrede osobnih podataka;
- opis mjere koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema povrede osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.


10.9. ZAHTJEV U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA

Na zahtjev ispitanika voditelj obrade pružit će sve informacije vezane uz gore navedena prava ispitanika na zaštitu osobnih podataka, u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. U slučaju velikog broja podnesenih zahtjeva i/ili složenosti istih, voditelj obrade može produljiti rok za odgovor na zahtjev ispitanika za dodatna dva mjeseca, o čemu će voditelj odmah izvijestiti ispitanika uz navođenje razloga za odgodu. U slučaju nepostupanja po zahtjevu ispitanika voditelj obrade će bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestiti ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). U svrhu odgovora na zahtjev ispitanika, voditelj obrade ovlašten je od ispitanika tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika. Radi ostvarivanja svojih prava kao i da sa pitanjima i zahtjevima vezanim uz zaštitu svojih osobnih podataka u obradi, ispitanici se mogu obratiti nadležnom službeniku za zaštitu osobnih podataka, i to Kozarić Borisu, tel 072 376972, e-mail osobni.podaci@ersteleasing.hr, poštanska adresa 10000 Zagreb, Zelinska 3.

10.10. INFORMACIJE O PRAVU NA PRIGOVOR TEMELJEM ČL. 21. GDPR-A

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, uključujući i prigovor na izradu profila vezanu uz izravan marketing kao i na sam izravan marketing. Preduvjet za to je da postoji temelj za prigovor koji proizlazi iz posebne osobne situacije. Ako ispitanik uloži prigovor, voditelj obrade ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika, osim ako ne dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga koji iziskuju zaštitu obrade jer nadilaze interese ispitanika, prava i slobode ili ako obrada služi u svrhu dokazivanja, izvršenja ili obrane pravnih zahtjeva. Prigovor se može uložiti bez ikakvih obveza udovoljavanja određenom obliku te se, ako je to moguće, treba slati na kontakt podatke navedene u prethodnom članku.