Login

Jezici

Promeni jezik
  • Nemački
  • Engleski
  • Bosanski
  • Hrvatski
  • Rumunjski
  • Slovenački
  • Slovačko

OPŠTI USLOVI UČESTVOVANJA U AUKCIJSKOJ PRODAJI KORIŠĆENIH PREDMETA LIZINGA FINANSIRANIH OD STRANE S-LEASING D.O.O. BEOGRAD


Ovim Opštim uslovima učestvovanja u aukcijskoj prodaji korišćenih predmeta lizinga finansiranih od strane S-Leasing d.o.o. Beograd (u daljnjem tekstu „OU“) regulišu se uslovi i postupak davanja ponuda potencijalnih kupaca za zaključivanje kupoprodajnog ugovora za predmete koji su prvobitno bili finansirani od strane S-Leasing d.o.o. Beograd. Davanje ponuda za korišćene predmete vrši se putem internet aplikacije www.s-leasing.rs (u daljem tekstu „aplikacija“) privrednog društva S-Leasing d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, Milutina Milankovića 3a, matični broj: 17488104 (u daljem tekstu „prodavac“).

1. REGISTRACIJA KORISNIKA


1.1. Ovlašćenje za davanje ponuda, učestvovanje u različitim varijantama davanja ponuda, te za korišćenje aplikacije u punom obimu dobijaju samo oni potencijalni kupci koji se shodno odredbama OU-a, te u skladu s pojedinim koracima i postupcima internet aplikacije, uspešno registruju.

1.2. Osoba zainteresovana za korišćenje aplikacije u punom obimu obvezuje se pod linkom „registracija“ da ispuni sva polja označena kao obavezna i to osnovne podatke o pravnom licu, podatke o osobi koja je u ime pravnog lica ovlašćena za prijavu u aplikaciju i za davanje ponude, podatke o osobi ovlašćenoj za zastupanje pravnog lica, istovremeno potvrđuje da je upoznata s OU-ima i da iste prihvata. Potencijalni kupac je zatim u obavezi da odštampani potpuno popunjen obrazac zahteva za registraciju (shodno ovoj i prethodnoj tački) kao i jedan primerak OU-a, overene pečatom i potpisane od strane lica ovlašćenog za zastupanje, zajedno sa kopijom rešenja iz Agencije za privredne registre Republike Srbije poslati e-mail-om, a zatim i preporučenom poštom na adresu prodavca. Potencijalni kupac je odgovoran za tačnost svih podataka navedenih na obrascu zahteva za registraciju. Potencijalni kupac ujedno snosi i odgovornost za poverljivost odabranog korisničkog imena i šifre, kao i za zabranu pristupa trećim licima. U slučaju sumnje da treće lice raspolaže informacijom o korisničkom imenu ili šifri, o tome se bez odlaganja mora obavestiti prodavac, a potencijalni kupac odnosno prihvaćeni korisnik je dužan promeniti šifru u aplikaciji. Odgovornost za zloupotrebu korisničkog imena ili šifre uvek snosi potencijalni kupac odnosno prihvaćeni korisnik, te se radnje preduzete od strane neovlašćenog lica, kome je registrovani korisnik na bilo koji način i to činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem dužne pažnje omogućio da zloupotrebi korisničko ime i/ili šifru smatraju radnjama koje je preduzeo sam registrovani korisnik.

1.3. Prodavac proverava podatke koje je potencijalni kupac naveo u obrascu za registraciju, što podrazumeva i eventualno pribavljanje finansijskih, imovinskih i drugih podataka od državnih organa kao što su sudovi, agencije, Narodna banka Srbije i sl. Prodavac zadržava pravo da ne prihvati potencijalnog kupca kao korisnika aplikacije bez navođenja razloga i ne uzimajući u obzir tačnost podataka koje je potencijalni kupac naveo na obrascu zahteva za registraciju, kao i da postavi posebne uslove za prihvatanje nekog korisnika. Potencijalni kupac nema pravnog osnova da zahteva prihvatanje njegove registracije. O rezultatu provere i eventualnog prihvatanja zahteva za registraciju prodavac obaveštava potencijalnog kupca putem e-maila. Ukoliko je potencijalni kupac prihvaćen kao novi korisnik, isti se odmah po prijemu obaveštenja može prijaviti pod korisničkim imenom i šifrom koje je naveo u svom zahtevu za registraciju. Od strane prodavca prihvaćeni novi korisnik aplikacije nadalje se naziva „korisnikom“. Korisnik je po prihvatanju njegovog zahteva za registraciju ovlašćen odabirati dodatna korisnička imena i šifre u aplikaciji, do onog broja kojeg je odredio prodavac.

1.4. Prodavcu pripada pravo da ukine registraciju korisnika odnosno privremeno ili trajno ograniči pravo korisnika na davanje ponuda, ukoliko korisnik ne ispuni svoje obveze iz OU-a ili kupoprodajnog ugovora koji se sklapa shodno odredbama članova 7. i 8. OU-a ili ukoliko korisnik ne učestvuje u nekoj od varijanti davanja ponuda. Takvo isključenje ili ograničavanje prava korisnika na davanje ponuda nema uticaja na poslove koje je korisnik do tog trenutka zaključio niti na ponude koje je predao, te je korisnik i dalje dužan ispuniti svoje obveze shodno OU-ima. Prodavac takođe zadržava pravo isključiti korisnika iz tekućih postupaka davanja ponuda u aplikaciji bez obrazloženja.

2. PREDMETI PRODAJE


2.1. Korisnici predaju svoje ponude u znak slobodno izražene volje i bezuslovne spremnosti na zaključivanje kupoprodajnog ugovora za predmete koji su bili finansirani od strane prodavca.

2.2. Prodavac je ovlašćen za prodaju predmeta kao njihov vlasnik.

2.3. Predmeti prodaje uglavnom su putnička i teretna vozila, ali i različite vrste mašina i opreme. Pojedinačne opise predmeta, podatke o njihovom stanju, eventualnim nedostacima i oštećenjima, mestu držanja, slike, cenu, te ostale informacije prodavac objavljuje u aplikaciji pored predmeta o kojem se radi. Od strane prodavca u aplikaciji objavljene slike, opisi predmeta i procene isključivo su informativnog karaktera i ne predstavljaju temelj za utvrđivanje stvarnog stanja i tehničkih karakteristika prodajnog predmeta. Jedini pouzdani način utvrđivanja stvarnog stanja prodajnog predmeta, njegovih svojstava i eventualnih nedostataka ili oštećenja jeste lični, vizualni pregled prodajnog predmeta na mestu držanja od strane ponuđača i to pre predaje ponude za kupovinu. Prodavac ne preuzima odgovornost za utisak o prodajnom predmetu koji su ponuđači stekli odnosno zaključke koje su doneli na osnovu dokumenata i informacija objavljenih u aplikaciji, a koji eventualno mogu odstupati od stvarnog stanja prodajnog predmeta, te stoga korisnik nema nikakvih prava prema prodavcu, posebno ne na odštetu u slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, niti na neplaćanje prodajne cene ili na zahtev za smanjenje prodajne cene predmeta.

2.4. Svojim potpisom na ovim OU, ponuđač-kupac nedvosmisleno potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da je od strane prodavca svakom ponuđaču omogućeno, da o svom trošku pregleda prodajni predmet te da se upozna s njegovom specifikacijom, svojstvima, tehničkim stanjem, eventualnim nedostacima i oštećenjima, kao i dizajnom predmeta, te da proveri sve informacije o predmetu koje je objavio prodavac. Ukoliko ponuđač ne iskoristi svoje pravo na lični pregled i proveru specifikacije prodajnog predmeta, njegovih svojstava, tehničkog stanja, eventualnih nedostataka i oštećenja te dizajna predmeta, davanjem ponude potvrđuje da predmet ispunjava sve uslove odnosno ima sva tražena svojstva iz kojih razloga ga i kupuje u viđenom stanju, dok mu ne korišćenje prava na lični pregled i proveru specifikacije ne daje pravo na istupanje iz kupoprodajnog ugovora niti mogućnost oslobođenja od obaveze isplate ugovorene naknade za odustanak od ugovora iz člana 7.4. ovih OU. Shodno ugovorenom, ponude korisnika u jednoj od varijanti davanja ponude znači da ponuđač u potpunosti i bezuslovno prihvata specifikaciju, svojstva, tehničko stanje, eventualne nedostatke i oštećenja te dizajn prodajnog predmeta za koji je predao ponudu te da potvrđuje podudarnost opisa kojeg je prodavac objavio u aplikaciji sa stvarnim stanjem prodajnog predmeta.

2.5. Iz prethodno navedenih tačaka, posebno iz tačke 2.1, proizlazi da se kod prodajnih predmeta uvek radi o korišćenim predmetima te stoga po njihovoj prodaji prodavac kupcima ne odgovara za vidljive ili skrivene materijalne nedostatke i eventualna oštećenja na predmetu niti daje ikakvu garanciju, a kupci kupuju pojedinačne predmete takve kakvi jesu, u viđenom stanju (viđeno-kupljeno). Prodajna cena predmeta postignuta u jednoj od varijanti učestvovanja i davanja ponuda predstavlja ukupnu cenu predmeta na čije plaćanje se kupac obavezao prodavcu, a podrazumeva cenu definisanu u skladu sa stanjem predmeta kupoprodajnog ugovora.

3. VARIJANTE UČESTVOVANJA I DAVANJA PONUDE OD STRANE PONUĐAČA


3.1.Varijante u kojima korisnici u aplikaciji predaju svoje ponude u znak spremnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora su „aukcija“, „buy now“ („kupovina odmah“) i „open bid“ („otvorena ponuda“).

4. AUKCIJA


4.1 Kod aukcije prodajnog predmeta prodavac u aplikaciji objavljuje početnu prodajnu cenu predmeta, trajanje aukcije i minimalnu dozvoljenu stopu povećanja ponude. Kada jedan od korisnika preda svoju ponudu za prodajni predmet, u aplikaciji se vidi i aktuelna ponuda za prodajni predmet.

4.2 Učestvovanje u aukciji moguće je isključivo pod uslovom prijave korisnika u aplikaciju i predaje ponude. Korisnik daje svoju ponudu kupovne cene u visini maksimalnog iznosa koji je u tom trenutku spreman platiti za prodajni predmet. Aplikacija „aukcija“ funkcioniše po principu tzv. aukcijskog agenta, što znači da jedino korisnik zna iznos svoje maksimalne ponude, pri čemu njegova aktuelna ponuda kupovne cene može nadmašiti najveću konkurentsku ponudu uvek u visini minimalno dozvoljene stope povećanja ponude. Aktuelna ponuda kupovne cene korisnika automatski raste u slučaju povećanja konkurentske ponude sve do trenutka kada aktuelna ponuda kupovne cene korisnika dosegne iznos koji je korisnik naveo kao maksimalni iznos kojeg je u tom trenutku spreman platiti.

4.3. U slučaju kada maksimalni iznos ponude jednog od korisnika postane niži od konkurentskog maksimalnog iznosa ponude nekog drugog korisnika (t.j. korisnik je nadmašen), nadmašeni korisnik se o tome odmah obaveštava direktno u aplikaciji odnosno putem e-maila.

4.4 DDo zaključenja kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet dolazi za onog korisnika koji je učestvovao u aukciji prodajnog predmeta i čiju ponudu je prodavac prihvatio i obavestio ga o tome. Prodavac može prihvatiti ponudu onog korisnika koji je pre završetka aukcije ponudio najveću cenu, pod pretpostavkom da korisnikova najbolja ponuda minimalno odgovara iznosu početne prodajne cene predmeta. Ukoliko korisnik/najbolji ponuđač prekrši svoju obavezu na sklapanje pojedinačnog kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet, odnosno iz kupoprodajnog ugovora, prodavac ima pravo na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa ponuđačem koji je ponudio sledeću najbolju ponudu, odnosno prodavac može aukciju proglasiti neuspelom.

Prodavac može bez posebnog obrazloženja aukciju proglasiti neuspešnom i/ili odbiti ponudu jednog ili svih korisnika.

5. VARIJANTA „BUY NOW“


5.1 Varijanta „buy now“ („kupovina odmah“) odvija se isključivo kao deo aukcije, pri čemu prodavac pored podataka navedenih u tački. 4.1 OU-a objavljuje i prodajnu cenu za koju se predmet može odmah kupiti.

5.2 Učestvovanje u varijanti „buy now“ moguće je isključivo pod uslovom prijave korisnika u aplikaciju i njegove izjave -namere za kupovinu prodajnog predmeta po ceni koju je prodavac naveo kao cenu po kojoj se predmet može kupiti odmah. Po dobitku prve takve izjave -namere od nekog korisnika završava se aukcija i „buy now“ tj. „kupovina odmah“ stupa na snagu. Do zaključenja pojedinačnog kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet dolazi sa onim korisnikom koji je prvi dao izjavu namere za kupovinu prodajnog predmeta po ceni koju je prodavac naveo kao cenu po kojoj se predmet može kupiti odmah.

5.3 Ukoliko jedan od korisnika ponudi cenu koja je veća od početne prodajne cene predmeta pre nego neki drugi korisnik preda svoju izjavu namere za kupovinu shodno tački. 5.2 OU-a, „buy now“ se smatra završenim.

6. VARIJANTA „OPEN BID“


6.1 Kod varijante „open bid“ („otvorena ponuda“) prodavac u aplikaciji objavljuje početnu prodajnu cenu predmeta i trajanje. Objavljena početna prodajna cena predmeta za korisnika ima samo informativno značenje.

6.2 Učestvovanje u varijanti „open bid“ moguće je isključivo pod uslovom prijave korisnika u aplikaciju i predaje ponude po kojoj je spreman kupiti prodajni predmet. Korisnik ima pravo u svojoj ponudi navesti i nižu cenu od početne prodajne cene predmeta.

6.3 Do zaključenja pojedinačnog kupoprodajnog ugovora za prodajni predmet dolazi sa onim korisnikom koji je učestvovao u varijanti „open bid“ za prodajni predmet i koga je prodavac pozvao na sklapanje kupoprodajnog ugovora, odnosno čiju je ponudu prihvatio i o tome ga je obavestio. Prodavcu pripada pravo na sklapanje kupoprodajnog ugovora prihvatom ponude sa bilo kojim ponuđačom-korisnikom iz varijante „open bid“ ili proglasiti „open bid“ neuspešnim.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA


7.1 Kupoprodajni ugovor za određeni prodajni predmet se smatra zaključenim u trenutku kad prodavac obavesti određenog ponuđača o prihvatu njegove ponude. Obaveštenje o prihvatu ponude se upućuje e-mailom na adresu korisnika navedenu u obrascu za registraciju, dok se u prilogu ovog obaveštenja kupcu dostavlja i predračun za plaćanje ugovorene cene.

7.2 Korisnik koji je shodno odredbama člana 4-6 OU-a učestvovao u aukciji i čija je ponuda prihvaćena od strane prodavca za određeni prodajni predmet, a čime se kupoprodajni ugovor za taj prodajni predmet smatra zaključenim, obavezan je, da u roku od 3 dana od dostavljanja obaveštenja o prihvatu njegove ponude i pratećeg predračuna, ispuniti svoju obavezu uplate kompletnog iznosa kupoprodajne cene za prodajni predmet. Kuporodajna cena je izražena u EUR i plaća se u dinarima po kursu na dan plaćanja. Obračunski kurs će biti naznačen pored predmeta aukcije u aplikaciji i u kupoprodajnom ugovoru.

7.3 Korisnik s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor za određeni prodajni predmet isti može preuzeti odmah po uplati kupoprodajne cene u celosti, a dužan je to učiniti najkasnije u roku od 3 radnih dana od dana kad je obavešten o prihvatu njegove ponude/dostavljanja predračuna. Istekom roka za preuzimanje predmeta kupoprodaje, rizik slučajne propasti stvari u celosti prelazi na kupca, koji je dužan prodavcu ili trećem licu kod koga se predmet prodaje nalazi sve troškove držanja i ležarine predmeta sve do momenta njegovog preuzimanja od strane kupca. Po uplati kupoprodajne cene, kupcu će biti izdat račun i ostala potrebna dokumentacija za prenos prava vlasništva nad kupljenim predmetom od strane prodavca. Ugovorne strane će potpisati i formalni Ugovor o kupoprodaji.

7.4 Kako saglasnošću volja strana potpisnica ispunjenje obaveze kupca na plaćanje prodajne cene u roku predstavlja bitan element svakog pojedinačnog kupoprodajnog ugovora, to korisnik sa kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor za određeni prodajni predmet ne izvrši svoju obvezu uplate kupoprodajne cene u roku određenom u tački 7.2 OU-a, smatra se da je odustao od ugovora, te se ugovor o kupoprodaji smatra raskinutim, bez obaveze prodavaca na ostavljanje naknadnog primerenog roka za ispunjenje obveze korisniku/kupcu. Prodavac u tom slučaju ima pravo potraživati od korisnika ugovorenu naknadu zbog odustajanja od ugovora u visini od 10% od ugovorene kupoprodajne cene za prodajni predmet.

7.5 Obaveza korisnika na isplatu kupoprodajne cene, saglasnošću S-Leasing d.o.o. Beograd može prestati u slučaju da se korisnik pre isteka roka za uplatu kupoprodajne cene navedenog u tački 7.2 OU-a sa prodavcem odluči zaključiti ugovor o finansijskom lizngu za predmet kupoprodaje, po iznosu finansiranja identičnom prodajnoj ceni shodno tački 8.4 OU-a, dok ova obaveza može prestati isključivo ukoliko mu zahtev za finansiranje putem finansijskog lizinga bude odobren, u skladu sa procedurama S-Leasing d.o.o. Beograd. U slučaju da finansiranje ne bude odobreno, kupac je obavezan da u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju izvrši isplatu kupoprodajne cene u celosti.
Prodavac nema obavezu sklapanja ugovora o finansijskom lizingu sa korisnikom.

8. SADRŽAJ KUPOPRODAJNOG UGOVORA


8.1 Kupoprodajni ugovor koji prodavac kao subjekt ovlašćen za prodaju predmeta zaključuje sa korisnikom kao kupcem vezano na kupoprodaju predmeta za koji je korisnik predao ponudu shodno odredbama tačke 4.-6. OU-a podrazumeva odredbe navedene u sledećim tačkama ovog člana, sa kojima se svojim potpisom na ovim OU kupac u celosti i bezuslovno saglašava.

8.2 Predmet kupoprodaje je predmet za koji je korisnik predao ponudu shodno odredbama tačke 4.-6. OU-a.

8.3 Prodavac izjavljuje da je ovlašćen za prodaju predmeta.

8.4 Prodajna cena jednaka je iznosu ponude korisnika (kupca) koji je postignut unutar jedne od varijanti predaje ponuda čime je korisnik izjavio svoju volju na zaključenje kupoprodajnog ugovora shodno odredbama tačaka 3.-6. OU-a. Prodajna cena se smatra plaćenom tek nakon što iznos prodajne cene bude proknjižen na tekućem računu prodavca.

8.5 Do isporuke i preuzimanja predmeta dolazi odmah po izvršenom plaćanju od strane korisnika (kupca) u punom iznosu i u roku definisanim članom 7.2. ovih OU. Preuzimanje se vrši na mestu isporuke predmeta koje odgovara aktuelnom mestu držanja predmeta navedenom od strane prodavca u aplikaciji uz ostale podatke o konkretnom predmetu. Ukoliko korisnik (kupac) zahteva isporuku predmeta na nekom drugom mestu, u tom je slučaju obavezan osigurati prevoz predmeta i snosiće sve troškove transporta i osiguranja, dok preuzimanje i prevoz niti na jedan način ne utiču na rizik propasti stvari koji u potpunosti od momenta preuzimanja prelazi na kupca. Ukoliko korisnik (kupac) ima sedište, prebivalište ili boravište izvan Republike Srbije, obvezan je da izvrši sve radnje vezane uz kupovinu i prevoz/izvoz predmeta u inostranstvu o svom trošku (naročito eventualne carinske i slične postupke).

8.6 Korisnik (kupac) izjavljuje da je detaljno upoznat s tehničkim stanjem predmeta kao i svim njegovim eventualnim nedostacima, kao i sa činjenicom da prodajna cena odgovara upravo tom stanju predmeta te korisnik (kupac) stoga kupuje predmet takav kakav jeste, a prodavac ne garantuje za njegove skrivene i vidljive nedostatke niti daje garanciju kvaliteta, sa čime se kupac svojim potpisom izričito i neopozivo saglašava.

8.7 Korisnik (kupac) stiče pravo vlasništva nad predmetom tek po uplati celokupnog prodajnog iznosa na tekući račun prodavca. Rizik od štete na predmetu prelazi na korisnika (kupca) prilikom preuzimanja predmeta, odnosno istekom ugovorenog roka za preuzimanje predmeta od tri radna dana koji je ugovoren odredbom člana 7.3. ovih OU.

8.8 Ugovorne strane su saglasne da se svi eventualni sporovi koji proizilaze iz pravnih odnosa rešavaju pred nadležnim sudom u Beogradu.

9. ZAKLJUČNE ODREDBE


9.1 Za pravne odnose između prodavca i korisnika koji nisu izričito regulisani OU-a važe zakonski propisi Republike Srbije, a posebno Zakon o obligacionim odnosima.

9.2 Korisnik je obvezan da bez odlaganja pisanim putem obavesti prodavca o promeni svog sedišta, prebivališta ili boravišta, broja telefona ili faksa, e-mail adrese, kao i o svim ostalim promenama podataka o društvu koje je korisnik naveo u obrascu zahteva za registraciju, osim o promeni šifre.

9.3 Moguća ništavost, pobojnost ili nepotpunost odredbi OU-a ne mogu imati za posedicu ništavost pobojnost celih OU-a.

9.4 Korisnik je saglasan da sve njegove podatke dostavljene prilikom registracije, prodavac može proslediti isporučiocu i sistemskom održavaocu aplikacije, društvu Motrada Handels GmbH, sa sedištem u Salesianergasse 31/11, 1030 Wien, kao i subjektima koji pripadaju istoj grupaciji kao prodavac, odnosno osnivači prodavca.

9.5 Sva pismena odnosno e-mail pošta koju prodavac šalje korisniku na osnovu OU-a ili u vezi sa OU-a, prodavac šalje na adresu odnosno e-mail adresu korisnika navedenu na obrascu zahteva za registraciju odnosno na adresu koju je korisnik u pisanom obliku dostavio prodavcu. Kao dan dostave pismenih pošiljki koje nisu poslate putem e-maila smatra se dan preuzimanja pismene pošiljke od strane korisnika, odnosno dan povrata pošiljke od strane pošte prodavcu zbog nepreuzimanja pošiljke od strane korisnika unutar roka za preuzimanje pošiljke ili iz razloga što korisnik više nema sedište odnosno ne stanuje na naznačenoj adresi. Pisana dokumentacija poslata putem e-maila i sva e-mail pošta smatra se dostavljenom u trenutku slanja na e-mail adresu korisnika navedenu na obrascu zahteva za registraciju odnosno na e-mail adresu koju je korisnik u pisanom obliku dostavio prodavcu.

9.5 Ugovorne strane su saglasne da prodavcu pripada pravo izmene OU-a u bilo kojem trenutku. U tom slučaju je za korisnika nova verzija OU-a važeća od dana dostave poštom ili putem e-maila. Nova verzija OU-a obvezujuća je za varijante predaje ponude u aplikaciji u kojima korisnik učestvuje po dostavi nove verzije OU-a. Ukoliko korisnik nije saglasan sa novom verzijom OU-a, tada ima pravo od prodavca zatražiti ukidanje svoje registracije. U slučaju da korisnik učestvuje u nekoj od varijanti za predaju ponude nakon dostave nove verzije OU-a, tada se njegovo učestvovanje od strane prodavca smatra bezuslovnim prihvatanjem te nove verzije OU-a.

9.6 Potpisom na obrascu zahteva za registraciju korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim uslovima registracije u aplikacijiu i da je važeću verziju OU-a pročitao u celosti. Potpisivanjem obrasca zaheva za registraciju korisnik potvrđuje da OU-e razume u celosti, bezuslovno prihvata i da će poštovati sve odredbe OU-a.

9.7 Kao korisnici će biti prihvaćeni jedino ona zainteresovana strana koja ima status pravnog lica ili preduzetnika.
9.8 Ukoliko je predmet lizinga vlasništvo lica iz neke druge zemlje iz grupacije prodavca, korisnik da bi mogao dobiti ponudu je obavezan upoznati se i prihvatiti pravila i OU vlasnika.

Prodavac proverava podatke koje je zainteresovana strana navela u obrascu za registraciju. Prodavac zadržava pravo da ne prihvati zainteresovanu stranu kao korisnika aplikacije bez navođenja razloga i ne uzimajući u obzir tačnost podataka koje je zainteresovana strana navela na obrascu zahteva za registraciju, kao i postaviti posebne uslove za prihvatanje nekog korisnika. Zainteresovana strana nema pravnog osnova da zahteva prihvatanje njene registracije.
Za S-Leasing d.o.o. Beograd                                          Za ________________ d.o.o. __________