Login

jeziki

Izbira jezika
  • nemško
  • angleško
  • bosanski
  • hrvaško
  • romunsko
  • srbsko
  • slovaško

Splošni pogoji poslovanja pri prodaji premičnin na spletni dražbi, ki jih je financiral SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI50687620Splošni pogoji poslovanja pri prodaji premičnin na spletni dražbi, ki jih je financiral SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o.(v nadaljevanju: SPP), se uporabljajo in določajo pogoje uporabe spletne dražbe rabljenih premičnin, ki jo organizira SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana. SPP določajo vrste dražb, trenutek sklenitve in vsebino kupoprodajne pogodbe rabljenih premičnin, ki jih je financiral SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o.(v nadaljevanju: SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o. ali „upravljavec“). Za potrebe teh SPP, če ni v nadaljevanju drugače določeno, se šteje, da je SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o. lastnik in prodajalec premičnin ter upravljavec aplikacije prodaje, ki je namenjena prodaji rabljenih premičnin.

1.Registracija

1.1.Pravico do oddajanja ponudb, udeležbe v posameznih oblikah nakupov in uporabe aplikacijskega menija imajo le tisti interesenti, ki so se v skladu z določbami SPP in s posameznimi koraki in postopki v internetni aplikaciji, uspešno registrirali.

"1.2.Interesent za uporabo spletne aplikacije se zavezuje, da bo izpolnil vsa obvezna polja v linku (povezavi) „registracija“. Obvezni podatki so osnovni podatki o podjetju interesenta in podatki o pooblaščeni osebi, ki interesenta zastopa oz. ki je upravičena interesenta prijaviti v aplikacijo in dajati ponudbe v imenu interesenta. Interesent z registracijo potrjuje, da se je s SPP v celoti seznanil in jih v celoti sprejema. Interesent se zavezuje, da bo takoj po vnosu podatkov v celoti izpolnjen obrazec za registracijo in SPP natisnil, ter jih, podpisane s strani zakonitega zastopnika interesenta, poslal skupaj s kopijo osebnega dokumenta zastopnika na faks +386 (0)1 583 23 87, ter jih nato poslal še po pošti na naslov upravljavca. Interesent odgovarja za pravilnost vseh podatkov, navedenih v obrazcu za registracijo in tudi sam nosi stroške registracije na spletno aplikacijo. "

1.3.Interesent ob registraciji izbere geslo, s katerim dostopa do spletne aplikacije. Interesent oz. uporabnik se zavezuje, da bo varoval uporabniško ime in geslo kot skrivnost in ju ne bo posredoval tretjim osebam. Interesent oz. uporabnik sam skrbi in odgovarja za zaupnost in varno shranjevanje izbranega uporabniškega imena in gesla. Interesent oz. uporabnik se zavezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo onemogočil tretjim osebam dostopanje na spletno aplikacijo pod svojim uporabniškim imenom in geslom. V kolikor obstaja sum, da katerakoli tretja oseba razpolaga z njegovim uporabniškim imenom ali geslom, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca, ki bo v aplikaciji spremenil geslo interesenta oz. prijavljenega uporabnika. Za kakršnokoli zlorabo ali nepooblaščeno uporabo uporabniškega imena ali gesla in nastalo škodo je odgovoren interesent oz. uporabnik.

1.4. Upravljavec preveri podatke, ki jih je interesent navedel v obrazcu za registracijo. Upravljavec si pridržuje pravico, da interesenta brez obrazložitve zavrne in ga ne sprejme za uporabnika aplikacije, četudi je interesent navedel pravilne podatke v obrazcu za registracijo. Upravljavec si pridržuje pravico, da za sprejem interesenta od njega zahteva, da izpolni še kakšne druge dodatne pogoje. V primeru, da upravljavec posameznega interesenta zavrne, le-ta zaradi zavrnitve nima zoper upravljavca nobenega ugovora ali drugega pravnega zahtevka. Upravljavec po prejemu in pregledu prijave interesentu po elektronski pošti sporoči svojo odločitev, ali ga je sprejel ali zavrnil kot uporabnika za trgovanje na aplikaciji. V kolikor je interesent sprejet kot novi uporabnik, se lahko takoj po prejemu sporočila prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki si ju je izbral med registracijo. Novi uporabnik aplikacije, ki ga je upravljavec sprejel, je v nadaljevanju besedila imenovan kot »uporabnik«. Uporabnik lahko, po potrditvi s strani upravljavca, v aplikaciji spremeni svoje geslo.

1.5.Upravljavec sprejme kot uporabnike predvsem, a ne izključno, družbe, katerih glavna dejavnost je nakup in prodaja rabljenih vozil in plovil, industrijskih ali strojnih postrojenj oz. popravila rabljenih vozil in plovil ali industrijskih ali strojnih postrojenj. Kolikor uporabnik preneha z opravljanjem katerekoli od glavne dejavnosti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti upravljavca. Upravljavec lahko kot uporabnika sprejme tudi družbe ali samostojne podjetnike, ki potrebujejo rabljena vozila, plovila, stroje ali opremo za opravljanje lastne dejavnosti.

1.6.Upravljavec lahko, brez obrazložitve, kadarkoli izključi, prekliče, začasno ali za stalno zamrzne pravice uporabnika za oddajanje ponudb, zlasti, a ne izključno, kadar uporabnik krši katerokoli določilo SPP ali preneha z eno izmed dejavnosti ali se aktivno ne udeležuje enega izmed načinov za oddaje ponudb oziroma, kadar upravljavec tako presodi. Takšna izključitev ali zamrznitev uporabnikovih trgovalnih pravic nima vpliva na pogodbena razmerja, ki jih je ta uporabnik z uporabo aplikacije že sklenil, ali pa na tiste ponudbe, v katerih je uporabnik že aktivno sodeloval oz. še sodeluje. V slednjem primeru ima uporabnik še naprej pravice in obveznosti, določene s SPP.

2.Predmet

2.1.Uporabniki oddajajo svoje ponudbe kot izraz prave volje, da želijo kupiti rabljeno premičnino, ki jo je upravljavec, kot lastnik, ponudil za prodajo prek svoje internetne aplikacije.

2.2.Upravljavec prodaja premičnine kot njihov lastnik oz. na osnovi izvršbe iz zastavne pravice ali izvršbe iz prenosa lastninske pravice na takšnih premičninah.

2.3.Premičnine, ki se prodajajo, so predvsem vozila, plovila, stroji, industrijske ali druge naprave. Opis posamezne premičnine, njeno stanje, možne pomanjkljivosti in poškodbe, kraj hranjenja, fotografije, finančni in cenovni pogoji oz. ostale informacije objavi upravljavec v aplikaciji pri konkretni premičnini. Fotografije, opisi in cenitve, ki jih upravljavec objavi na aplikaciji, so informativnega značaja in niso nujno verodostojen vir podatkov o dejanskem stanju ali tehničnem opisu premičnin, ki se prodajajo. Edini pravi vir informacij o dejanskem stanju prodajane premičnine, njenih oznakah, lastnostih, možnih pomanjkljivostih in poškodbah in opisu je izključno osebni, vizualni pregled na mestu hranjenja prodajane premičnine, ki jo uporabnik opravi pred oddajo ponudbe. Upravljavec ne jamči za domneve sklepe/zaključke, ki so jih uporabniki dobili na podlagi dokumentov in informacij, objavljenih v aplikaciji, in ki lahko odstopajo od dejanskega stanja prodajane premičnine. Uporabniki zoper upravljavca ne morejo uveljavljati nobenega ugovora, škode ali odstopiti od sklenjene kupoprodajne pogodbe, neplačila kupnine ali zahtevati znižanja kupnine prodane premičnine, če je dejansko stanje premičnine drugačno od navedenega v spletni aplikaciji.

2.4.Upravljavec omogoča vsakemu uporabniku, da se v kraju hrambe na lastne stroške seznani z vsemi lastnostmi, specifikacijami, tehničnim stanjem, možnimi pomanjkljivostmi in poškodbami prodajanih premičnin, kot tudi z obliko premičnine, ki se prodaja, ter preveri vse informacije o premičnini, ki jih je upravljavec objavil. Če se udeleženci ne seznanijo s specifikacijo, vsemi lastnostmi, tehničnim stanjem, možnimi pomanjkljivostmi in poškodbami, ali z obliko premičnine, ki se prodaja, ne morejo napram upravljavcu uveljavljati zahtevkov oz. pravice do odstopa od pogodbe, neplačila kupnine ali znižanja kupnine za premičnino, ki se prodaja. Oddaja uporabnikove ponudbe v enem izmed načinov oddaje ponudb pomeni, da udeleženec v polnem obsegu sprejema specifikacijo, vse lastnosti, tehnično stanje, možne pomanjkljivosti in poškodbe, obliko premičnine, ki se prodaja in za katero je oddal ponudbo, ter tudi potrjuje usklajenost opisa premičnine, objavljene v aplikaciji z dejanskim stanjem.

2.5.Iz zgoraj omenjenih dejstev, zlasti člena 2.1 SPP izhaja, da se vedno prodajajo samo rabljene premičnine. Upravljavec udeležencem ne jamči za napake/pomanjkljivosti prodajanih premičnin in ne daje nobene garancije. Udeleženci kupujejo premičnine v stanju, v kakršnem so (videno – kupljeno). Kupnina za premičnino, posredovana v enem izmed načinov oddajanja ponudb, predstavlja ceno premičnine na relevantnem tržišču in upošteva ravno takšno stanje pogodbenega predmeta, v katerem se pogodbeni predmet dejansko nahaja.

3.Načini za oddajo ponudb s strani udeležencev

3.1.Prodaja premičnin preko spletne aplikacije se vrši na različne načine zbiranja ponudb uporabnikov in so „dražba”, „takojšnji nakup” in „odprta ponudba”. Ne glede na obliko spletne dražbe, uporabniki oddajajo svoje ponudbe kot izraz svoje prave volje za sklenitev kupoprodajne pogodbe za konkretno premičnino, ki se prodaja na spletni aplikaciji.

4.Dražba

4.1.Upravljavec pri dražbi objavi v aplikaciji izklicno ceno prodajane premičnine, trajanje dražbe in najmanjši znesek zvišanja ponudb. Ponudbe uporabnikov so vidne v aktualni ponudbi konkretne premičnine.

4.2.Udeležba na dražbi je možna izključno s prijavo uporabnika v aplikacijo in z oddajo njegove ponudbe. Uporabnik lahko odda svojo ponudbo tudi z nižjim zneskom, kot je izklicna cena. Uporabnik odda svojo ponudbo za nakup kot maksimalno ponudbo, kolikor je dejansko pripravljen v tistem trenutku plačati za premičnino. Aplikacija „dražba” deluje na principu t.i. avkcijskega agenta, tj. izključno uporabnik ve, kakšna je višina njegove maksimalne ponudbe, pri čemer bo njegova aktualna ponudba višja od najvišje ponudbe konkurenčnega uporabnika v višini najmanjšega možnega zvišanja ponudbe. Uporabnikova aktualna ponudba za nakup se dviguje v primeru zvišanja konkurenčne ponudbe avtomatično, dokler njegova aktualna ponudba za nakup ne doseže maksimuma, ki ga je v tistem trenutku pripravljen plačati.

4.3.V primeru, da je maksimalna ponudba, ki jo je uporabnik v tistem trenutku pripravljen plačati, presežena z maksimalno ponudbo konkurenta, ki je za konkretno premičnino v danem trenutku pripravljen plačati več, (tj. nekdo je ponudil več kot uporabnik), bo o tem uporabnik takoj obveščen prek aplikacije oz. elektronske pošte.

4.4.Najugodnejši uporabnik (ponudnik) je tisti, ki je ob izteku dražbe ponudil največ, ob predpostavki, da je njegova najvišja ponudba dosegla najmanj višino izklicne cene. Upravljavec največ v roku 8 dni po končani dražbi obvesti udeleženca, da je izbran, in mu pošlje račun po določili teh SPP. S trenutkom prejema obvestila o izboru se šteje, da je kupoprodajna pogodba za konkretno premičnino, pod določili teh SPP, sklenjena.

4.5.Kolikor uporabnik, kot najvišji ponudnik, računa ne plača v roku, lahko upravljavec, pod določili 8. poglavja teh SPP, odstopi od pogodbe in izbere poljubnega udeleženca – uporabnika iz dražbe, ne glede na višino njegove ponudbe, ali pa razglasi dražbo za neuspešno.

5.Takojšnji nakup (ali takoj-kupi)

5.1.Takojšnji nakup je del dražbe, pri čemer objavi upravljavec poleg podatkov iz člena 4.1 SPP tudi ceno, za katero je premičnino, ki se prodaja, možno kupiti takoj.

5.2.Udeležba pri „takojšnjem nakupu“ je možna izključno s prijavo uporabnika v aplikacijo in z njegovo izjavo, da premičnino kupuje za ceno, ki jo je postavil upravljavec in za katero je premičnino možno takoj kupiti. S takšnim strinjanjem prvega uporabnika se dražba, kot tudi „takojšnji nakup“, zaključi. Uporabnik, ki upravljavcu prvi pošlje ponudbo, s trenutkom pristanka na prodajne pogoje sklene z upravljavcem kupoprodajno pogodbo, skladno z določili 8. poglavja teh SPP. Upravljavec največ v roku 8 dni po končanem takojšnjem nakupu obvesti udeleženca, da je izbran in mu pošlje račun po določili teh SPP.

6.Odprta ponudba

6.1.Upravljavec pri „odprti ponudbi“ objavi v aplikaciji priporočljivo ceno premičnine, trajanje ponudbe, najmanjši korak povišanja ponudb. Uporabniki sami podajo zavezujoče ponudbe upravljavcu, pri čemer sta objavljena priporočljiva cena premičnine, kot tudi najmanjši korak za zvišanje ponudb za uporabnika samo informativnega značaja.

6.2.Udeležba na „odprti ponudbi“ je možna izključno s prijavo uporabnika v aplikacijo in z njegovo oddajo zavezujoče ponudbe, za katero je pripravljen kupiti premičnino. Uporabnik lahko odda svojo ponudbo tudi z nižjim zneskom, kot je priporočljiva cena.

6.3.Upravljavec lahko izbere poljubnega udeleženca - uporabnika iz „odprte ponudbe”, ne oziraje se na višino ponudbe uporabnika, ali pa „odprto ponudbo” razglasi za neuspešno. Upravljavec največ v roku 8 dni po končani »odprti ponudbi« obvesti udeleženca, da je izbran in mu pošlje račun po določili teh SPP. S trenutkom prejema obvestila o izboru se šteje, da je kupoprodajna pogodba pod določili teh SPP sklenjena.

6.4.Kolikor uporabnik, ki ga je izbral upravljavec, računa ne plača v roku, lahko upravljavec pod določili 8. poglavja teh SPP odstopi od pogodbe in sprejme ponudbo drugega poljubnega udeleženca – uporabnika iz »odprte ponudbe«, ne glede na višino njegove ponudbe, ali pa razglasi »odprto ponudbo« za neuspešno.

7.Dogovor o kupoprodajni pogodbi

7.1.Uporabnik, ki ga je upravljavec v skladu z določili 4. – 6. člena SPP obvestil, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, je s sprejemom obvestila seznanjen, da je že sklenil kupoprodajno pogodbo, katere vsebina je določena v 8. členu SPP. Kot obvestilo o sklenjeni kupoprodajni pogodbi se šteje pisni poziv, poslan preko faks-a ali elektronske pošte na uporabnikov naslov.

8.Vsebina kupoprodajne pogodbe

8.1.Prodajalec/upravljavec je družba SPARKASSE LEASING S, družba za financiranje d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register dne 19.04.2010, pod št. vložka 2010/11070, ID za DDV: SI50687620.

8.2.Kupec je uporabnik, katerega podatki so razvidni iz podatkov, ki jih je predložil registraciji, skladno z določili 1. člena teh SPP.

8.3.Uporabnik in upravljavec sta s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe na način, določen v členih 4., 5. in 6 SPP, dogovorila pogodbo s spodaj navedeno vsebino. Predmet kupoprodajne pogodbe je določen v 2. poglavju teh SPP in je premičnina, ki je bila objavljena na spletni aplikaciji, in katero si je uporabnik lahko ogledal ter je podrobneje opisana na računu, ki je sestavni del kupoprodajne pogodbe.

8.4.Kupnina za premičnino z vključenim ali izkazanim DDV je enaka znesku ponudbe uporabnika (kupca), ki je bila določena glede na obliko dražbe pod pogoji, navedenimi v 4., 5. in 6. členu teh SPP. Uporabnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati najkasneje v 8 delovnih dneh od dneva prejema obvestila, da je izbran kupec premičnine. Kupnina šteje za plačano z dnem prejetja celotne kupnine na bančni račun upravljavca.

8.5.Rok plačila kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Upravljavec lahko brez dodatnega pisnega opozorila odstopi od pogodbe prvi delovni dan po tem, ko nastopi trenutek zamude s plačilom. Kupoprodajna pogodba je odpovedana s trenutkom, ko uporabnik prejme upravljavčevo obvestilo. Upravljavec lahko takoj po odstopu od kupoprodajne pogodbe razglasi dražbo (4-6. člen SPP) za neuspešno ali pa, skladno z določili SPP, obvesti drugega najugodnejšega, da je z upravljavcem sklenil kupoprodajno pogodbo.

8.6.Kolikor uporabnik v dogovorjenem roku ne plača kupljene premičnine in upravljavec odstopi od pogodbe, upravljavec zaračuna uporabniku 360 € fiksne pogodbene kazni.

8.7.Upravljavec izrecno izjavlja, da je upravičen, da premičnino prodaja.

8.8.Prevzem premičnine se izvrši takoj po uporabnikovem plačilu celotne kupnine. Prevzem se izvrši na kraju, ki ga je upravljavec pri konkretni premičnini navedel v aplikaciji in ki je trenutni kraj skladiščenja premičnine. Uporabnik nosi vse stroške, povezane s prevozom in manipulacijo premičnin, in tudi morebitne stroške, ki so povezani s prodajo in prevozom premičnine v tujino (zlasti, a ne izključno, stroški špedicije, davščin, carine in stroški upravno-administrativnih postopkov, ki so potrebni za prevzem oz. registracijo premičnine). Uporabnik prevzame riziko poškodb na premičninah na kraju prevzema in v prostoru, kjer se premičnina fizično nahaja.

8.9.Uporabnik izrecno izjavlja, da je bil ob svoji ponudbi seznanjen s tehničnim stanjem premičnine, kot tudi z vsemi njenimi pomanjkljivostmi in se zaveda dejstva, da kupnina upošteva dejansko stanje premičnine in razmere na trgu. Upravljavec ne jamči za stvarne napake premičnine in ne daje nobene garancije na kvaliteto ali stanje premičnine. Če ima premičnina še kakršnokoli garancijo proizvajalca premičnine, se bo moral kupec z morebitnem jamčevalnim zahtevkom dogovarjati s pooblaščenim zastopnikom ali uradnim uvoznikom prodane premičnine.

8.10.Uporabnik pridobi lastninsko pravico na premičnini s trenutkom, ko upravljavec prejme celotno kupnino na svoj transakcijski račun. S trenutkom plačila kupnine preidejo na uporabnika vsi riziki, tudi riziko naključnega uničenja, in vsi stroški, povezani s prodano premičnino (davki, stroški skladiščenja …).

8.11.Uporabnik lahko v času od prejema obvestila o izboru do zapadlosti računa, sklene z upravljavcem pisno pogodbo o leasingu, kjer je cena leasing objekta enaka kupnini v skladu z 8.4 SPP. Upravljavec v nobenem primeru ni dolžan z uporabnikom skleniti pogodbe o leasingu. Za potrebe teh SPP se šteje, da je uporabnik s sklenitvijo leasing pogodbe in plačilom 1. obroka leasinga (vključno s pologom in 1. rednim leasing obrokom) plačal kupnino pod določili 8.5 SPP. Od sklenitve leasing pogodbe in plačila pologa in 1. rednega obroka dalje se smiselno uporabljajo, glede medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, določila novo sklenjene pogodbe o leasingu.

8.12.Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo skušale spore rešiti na miren način, v primeru spora pa je pristojno sodišče v Ljubljani. Stranke se tudi dogovorijo, da se uporablja slovensko pravo (materialno in procesno).

9.Končne določbe

9.1.Uporabnik je dolžan nemudoma v pisni obliki sporočiti upravljavcu spremembo sedeža, bivališča ali poslovnega naslova, telefonske ali faks številke in elektronskega naslova, kot tudi spremembo vseh ostalih podatkov podjetja, ki jih je upravljavec navedel v registracijskem formularju, razen spremembe gesla za dostopanje. Zaradi neizpolnitve katerekoli izmed navedenih obveznosti je upravljavec upravičen terjati fiksno pogodbeno kazen v višini 360 EUR.

9.2.Tako interesent kot tudi uporabnik se strinjata, da vse podatke, navedene pri registraciji, lahko upravljavec posreduje družbi Motrada Handels GmbH, s sedežem Reisnerstraße 25/4, 1030 Dunaj, ki je dobavitelj in upravitelj sistema aplikacije, kot tudi subjektom, ki so z upravljavcem ali družbenikom upravljavcev premoženjsko ali osebno povezani.

9.3.Vsa sporočila oz. elektronska pošta upravljavca, poslana na podlagi ali v povezavi s SPP, pošlje upravljavec na naslov oz. elektronski naslov interesenta ali uporabnika, ki je naveden na obrazcu za registracijo, oz. na naslov, katerega je interesent ali uporabnik pisno sporočil upravljavcu. Pisna sporočila, ki so poslana drugače kakor preko elektronske pošte, se štejejo za prevzeta z dnevom pošiljanja ali z dnevom zavrnitve s strani pošte, v kolikor je bila pošta poslana na naslov, naveden v aplikaciji. Poštne pošiljke se štejejo za poslane tudi v primeru, ko prejemnik ne biva na navedenem naslovu, ki je bil naveden na obrazcu za registracijo ob prijavi v aplikaciji, ali če prejemnik pošte ne sprejme ali jo zavrne. Sporočila in elektronska pošta, poslana preko e-maila, se štejejo za prejeta v trenutku njihovega pošiljanja na elektronski naslov interesenta ali uporabnika, ki je bil naveden na obrazcu za registracijo, oz. na elektronski naslov, ki ga je interesent ali uporabnik pisno sporočil upravljavcu.

9.4.Pogodbene stranke se dogovorijo, da je upravljavec upravičen, da lahko SPP kadarkoli spremeni, in velja, da je za uporabnika nova različica zavezujoča s trenutkom vročitve nove različice SPP prek elektronske pošte ali prek druge pošte. Nova različica SPP je zavezujoča za vse načine oddajanja ponudb v aplikaciji, katerih se uporabnik udeležuje po vročitvi novih SPP. Če uporabnik z novimi SPP ne soglaša, ima pravico, da upravljavca prosi za odpoved svoje registracije. Kolikor se uporabnik udeleži enega izmed načinov oddajanja ponudb po sprejetju novih SPP se šteje, da je uporabnik nove SPP brezpogojno sprejel in se z njihovo vsebino strinja.

9.5.Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo skušale spore v zvezi s temi SPP rešiti na miren način, v primeru spora pa je pristojno sodišče v Ljubljani. Stranke se tudi dogovorijo, da se uporablja slovensko pravo (materialno in procesno). Pri morebitnih sporih, ki bi nastali med njimi iz pravnih razmerij na podlagi ali v zvezi s SPP, se kot veljavna različica SPP upošteva tista, ki je v slovenskem jeziku.

9.6.Če je pri katerikoli izmed premičnin, navedenih v spletni aplikaciji, naveden drug ponudnik/lastnik kot upravljavec, potem se je uporabnik dolžan seznaniti z njegovimi pravili oddajanja ponudb, SPP, trenutkom sklenitve kupoprodajne pogodbe, uporabo prava ali podobnimi dokumenti, ki jih je določil lastnik premičnine, še pred oddajo ponudbe. Če se uporabnik udeleži ene izmed oblik oddaje ponudb za premičnino, katere lastnik je drug upravljavec, je uporabnik brezpogojno sprejel njegova pravila o načinu oddajanja ponudb, SPP, uporabe prava, času in načinu sklenitve kupoprodajne pogodbe in podobnih dokumentov, ki jih je določil lastnik premičnine.

9.7.Uporabnik, katerega ponudba ni bila sprejeta, ali ni bil določen kot najugodnejši ponudnik, sam krije vse svoje stroške oddajanja ponudb in nima do upravljavca nobenega zahtevka.

9.8. V kolikor posamezna določba SPP ni veljavna, to ne vpliva na njihovo celotno veljavnost.

9.9.Interesent s svojim podpisom na obrazcu za registracijo potrjuje, da je bil seznanjen z vsemi pogoji svoje registracije v aplikaciji in je SPP pozorno in v celoti prebral. S podpisom obrazca za registracijo se interesent v celoti strinja s SPP, le te brezpogojno sprejema in bo določbe SPP upošteval.


V ________________, dne ________________
______________________________ _____________________________
" (Podpis zakonitega zastopnika)* (Žig:)"*Opomba: Podpisnik mora, poleg podpisa na zadnji strani, parafirati (podpisati) vse strani splošnih pogojev.