prihlásenie

reči

zmena jazyka
  • nemčina
  • anglický
  • bosniansky
  • chorvátsky
  • rumunsky
  • srbsky
  • slovinsky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj hnuteľných vecí financovaných spoločnosťou S Slovensko spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 812 419, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24134/B


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob predaja predmetov a účasť v Elektronickej aukcii spoločnosti S Slovensko spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 812 419, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24134/B (ďalej len „predávajúci“). Táto Elektronická aukcia Predávajúceho (ďalej len „aukcia“) prebieha formou obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu predmetov v zmysle § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

1. Registrácia záujemcov


1.1. Predložiť ponuku v Aukcii, kúpiť predmety v jednotlivých formách Aukcie a zúčastniť sa Aukcie môžu len záujemcovia, ktorí sú registrovanými užívateľmi prostredníctvom webovej stránky www.ersteleasingstore.com v súlade s týmito VOP.

1.2. Záujemcom sa rozumie (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu a (ii) ktorá má záujem registrovať sa prostredníctvom webovej stránky www.ersteleasingstore.com (ďalej aj ako „Erste store“) a zúčastniť sa Aukcie.

1.3. Záujemca o účasť v Aukcií je povinný vyplniť všetky polia registračného formulára, na ktorý bude záujemca presmerovaný prostredníctvom internetového odkazu „REGISTRÁCIA“, a ktoré sú označené ako povinné. Záujemca je povinný uviesť aj základné informácie, ktorými sú najmä obchodné meno spoločnosti, resp. názov, pod ktorým záujemca vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti, miesto podnikania alebo sídlo spoločnosti, IČO, označenie osoby, ktorá je oprávnená konať v mene záujemcu (a to menom a priezviskom štatutárneho orgánu, ktorý koná za záujemcu právnickú osobu, alebo menom a priezviskom, ak je záujemca fyzická osoba, ktorá koná osobne, alebo meno a priezviskom zástupcu, ktorý za neho koná). Registráciou na Erste store záujemca potvrdzuje, že si prečítal VOP a s ich znením súhlasí. Záujemca je povinný vytlačený a vyplnený registračný formulár a tieto VOP podpísať osobou, ktorá je oprávnená konať v mene záujemcu, a poslať spolu s výpisom z príslušného obchodného registra, alebo iného registra podľa bodu 1.2. týchto VOP, na adresu sídla Predávajúceho. Záujemca je zodpovedný za správnosť údajov vyplnených v registračnom formulári a znáša všetky poplatky spojené s registráciou na Erste store .

1.4. Záujemca je povinný pri registrácií zvoliť si pri registrácii užívateľské meno a prihlasovacie heslo (ďalej len „prihlasovacie údaje“), ktoré bude používať pri prihlasovaní sa Erste store. Prihlasovacie údaje do systému internetových aukcií sú dôverné a záujemca je povinný uchovať ich tajné a nie je oprávnený poskytnúť tieto údaje tretej osobe. Záujemca je povinný pri akomkoľvek podozrení o zneužití prihlasovacích údajov o tomto ihneď informovať predávajúceho písomne na adresu sídla predávajúceho, ktorý je oprávnený zmeniť prihlasovacie údaje záujemcu a informovať ho o tom písomne na adresu, ktorú uviedol záujemca v registračnom formulári, alebo na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Záujemca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne zneužitím prihlasovacích údajov.

1.5. Predávajúci je oprávnený skontrolovať a preveriť správnosť údajov v registračnom formulári, spolu s ostatnými doručenými písomnosťami podľa bodu 1.3. týchto VOP. Na registráciu do Erste store nemá záujemca právny nárok. Predávajúci je oprávnený aj bez udania dôvodu odmietnuť registráciu záujemcu na Erste store, a to aj bez ohľadu na správnosť vyplnenia údajov v registračnom formulári. Predávajúci je oprávnený pre registráciu záujemcu vyžiadať od záujemcu splnenie aj ďalších podmienok, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP. Predávajúci nezodpovedá záujemcovi za škodu spôsobenú odmietnutím registrácie záujemcu. Po overení a kontrole registračného formulára a ostatných doručených písomnosti podľa bodu 1.3. týchto VOP predávajúci upovedomí záujemcu prostredníctvom e-mailu o registrácií záujemcu do Erste store. V prípade, že bol záujemca úspešne zaregistrovaný ako nový užívateľ (ďalej len „užívateľ“), je oprávnený sa ihneď prihlásiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do Erste store. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje prihlasovacie údaje do Erste store.

1.6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, dočasne alebo natrvalo zrušiť registráciu užívateľa alebo pozastaviť užívateľovi prístup prípadne aj iným spôsobom obmedziť prístup užívateľa do Erste store, v prípade užívateľovho porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto VOP. Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na akékoľvek úkony užívateľa v zmysle týchto VOP, najmä predloženie ponuky, ktoré užívateľ urobil pred obmedzením. V takom prípade je užívateľ povinný postupovať v zmysle týchto VOP.

2. Predmety na predaj


2.1. Predložením ponuky užívateľ prejavuje svoju skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu kúpiť predmet na predaj prostredníctvom aukcie na Erste store, ktorý ponúka predávajúci prostredníctvom Erste store.

2.2. Predávajúci má vlastnícke právo k predmetu predaja a je oprávnený predať predmet predaja podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3. Predmetom predaja je hnuteľný majetok, najmä poľnohospodárske stroje a iné vozidlá a príslušenstvo k ním. Popis jednotlivých predmetov, ich stav, prípadne chyby, poruchy a/alebo poškodenia, miesto ich uskladnenia a fotografie, platobné podmienky a finančné podmienky a ďalšie podmienky a informácie zverejní predávajúci pri jednotlivých predmetoch predaja na Erste store. Fotografie a popis predmetov na predaj zverejnené predávajúcim na Erste store predstavujú len nezáväzný, vizuálny odhad predmetu predaja a nie sú záväzné pre určenie a technický popis predmetu predaja. Aktuálny technický stav predmetu predaja, jeho označenie, súčasti, eventuálne chyby, poruchy alebo poškodenia môže užívateľ získať miestnou obhliadkou na mieste uskladnenia predmetu pred účasťou v aukcii a to na vlastné náklady. Predávajúci nezodpovedá za informácie, ktoré užívateľ získa prostredníctvom informácií zverejnených na Erste store, ktoré sa môžu odchýliť od aktuálneho technického stavu predmetu predaja. V prípade, že informácie o predmete predaja podľa prevej vety tohto odseku nezodpovedajú aktuálnemu technickému stavu predmetu predaja, užívateľ nie je oprávnený odstúpiť, vypovedať kúpnu zmluvu, nevzniká mu nárok na zľavu z kúpnej ceny.

2.4. Predávajúci poskytne užívateľovi informácie o mieste, kde je predmet na predaj uskladnený a umožní mu na náklady užívateľa preveriť všetky jeho špecifikácie a popis, aktuálny technický stav, akékoľvek možné chyby, poruchy a poškodenia, ako aj vzhľad predmetu na predaj a overiť všetky informácie o predmete predaja, ktorý predávajúci uviedol na Erste store. V prípade, že užívateľ nepreverí stav predmetu predaja podľa prvej vety tohto odseku, užívateľ nie je oprávnený odstúpiť, vypovedať kúpnu zmluvu, nevzniká mu nárok na zľavu z kúpnej ceny. Účasťou v aukcií a uskutočnením ponuky podľa týchto VOP užívateľ prejavuje jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu kúpiť predmet predaja a uzavrieť kúpnu zmluvu, vyhlasuje, že mu je technický stav predmetu na predaj, jeho prípadne chyby, poruchy alebo poškodenia, dobre známy a na tieto bol predávajúcim upozornený a zároveň vyhlasuje, že všetky informácie zverejnené o predmete predaja zverejnené predávajúcim na Erste store zodpovedajú aktuálnemu technickému stavu predmetu predaja. Zároveň kupuje predmet v stave „ako stojí a leží“.

2.5. Všetky predmety predaja, ktoré predávajúci ponúka na Erste store sú zánovné a boli už predtým používané a financované predávajúcim. Predávajúci nezodpovedá za akosť a kvalitu predmetu predaja a neposkytuje záruku na predmety predaja kupujúcemu a ani pri ich ďalšom predaji tretím osobám. Užívateľ nadobúda predmety predaja tak ako stoja a ležia. Kúpna cena predmetu predaja, určená na základe aukcie podľa týchto VOP a dohodnutá v súlade s ponukou uskutočnenou podľa týchto VOP, predstavuje kúpnu cenu obvyklú v čase a mieste predaja a zohľadňuje stav predmetu predaja v okamihu predaja.

3. Účasť v aukcií a formy predkladania návrhov na uzavretie zmluvy


3.1. Užívateľ sa môže zúčastniť aukcie a predkladať návrhy na uzavretie zmluvy prostredníctvom Erste store v zmysle týchto VOP formou „dražba“, „kúpiť ihneď“ alebo „otvorená ponúka“. Bez ohľadu na formu aukcie podľa predchádzajúcej vety, účasťou v aukcií a predložením návrhu na uzavretie zmluvy užívateľ prejavuje svoju skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu kúpiť predmet na predaj prostredníctvom aukcie na Erste store, ktorý ponúka predávajúci prostredníctvom Erste store.

4. Účasť v aukcií a predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy formou „Dražba“


4.1. Formou dražby predávajúci na Erste store oznámi počiatočnú cenu predmetu na predaj, dĺžku trvania dražby a minimálnu výšku sumy, o ktorú môže užívateľ navýšiť cenu predmetu predaja v dražbe (ďalej len „minimálne prihodenie“). Každé zvýšenie ceny predmety predaja a aktuálna cena predmetu na predaj sú zverejnené na Erste store pre všetkých užívateľov, ktorí sa zapojili do dražby.

4.2. Aukcie vo forme dražba sa môžu zúčastniť užívatelia po prihlásení sa na Erste store a zapojení do dražby predložením návrhu na kúpnu cenu. Užívateľ v dražbe predloží najvyšší návrh na kúpnu cenu, za ktorý chce predmet na predaj kúpiť. Dražba prebieha na tzv. princípe dražobného agenta, čo znamená, že len užívatelia poznajú svoj najvyšší návrh na kúpnu cenu predmetu na predaj, pričom aktuálna cena predmetu na predaj sa zvýši o minimálne prihodenie vždy s každým zvýšením aktuálnej ceny predmetu na predaj iným užívateľom alebo každým ďalším minimálnym prihodením. S každým zvýšením aktuálnej ceny za predmet na predaj sa zvyšuje aj aktuálny návrh užívateľa na kúpnu cenu predmetu na predaj, a to až do momentu kým aktuálny návrh užívateľa na kúpnu cenu nedosiahne výšku najvyššieho návrhu na kúpnu cenu, za ktorý chce užívateľ predmet na predaj kúpiť. Cena predmetu na predaj v dražbe sa vždy zvýši o minimálne prihodenie keď sa iný užívateľ zapojí do dražby a predloží vyšší návrh na kúpnu cenu alebo každým ďalším minimálnym prihodením.

4.3. Predávajúci ihneď upovedomí prostredníctvom Erste store alebo e-mailom užívateľa v prípade, že jeho najvyšší návrh na kúpnu cenu je nižší ako aktuálna cena predmetu na predaj.

4.4. Kúpnu zmluvu uzavrie predávajúci s užívateľom, ktorý sa zapojil do dražby a ktorého návrh na kúpnu cenu predávajúci akceptoval a o tomto užívateľa informoval. Predávajúci akceptuje návrh užívateľa, ktorého aktuálny návrh na kúpnu cenu sa rovná aktuálnej cene za predmet na predaj v čase ukončenia dražby a zároveň je vyššia alebo sa aspoň rovná počiatočnej cene predmetu na predaj. V prípade, že užívateľ podľa predchádzajúcej neuzavrie kúpnu zmluvu s predávajúcim alebo iným spôsobom poruší ustanovenia kúpnej zmluvy alebo týchto VOP predávajúci uzavrie s iným užívateľom zúčastneným v dražbe, alebo vyhlási dražbu za ukončenú neúspešne, čím predávajúcemu nevzniká povinnosť predať predmet na predaj žiadnemu užívateľovi.

5. Účasť v aukcií a predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy formou „Kúpiť ihneď“


5.1. Formu kúpiť ihneď je možné realizovať iba ako súčasť dražby, v prípade, že predávajúci okrem informácií podľa bodu 4.1. týchto VOP uvedie aj kúpnu cenu, za ktorú je možné predmet na predaj kúpiť okamžite bez postupu formou dražby.

5.2. Aukcie vo forme kúpiť ihneď sa môžu zúčastniť užívatelia po prihlásení sa na Erste store a vyhlásením o záujme kúpiť predmet na predaj za cenu, ktorú predávajúci zverejnil ako cenu, za ktorú za ktorú je možné predmet na predaj kúpiť okamžite. Po doručení vyhlásenia o záujme kúpiť predmet na predaj predávajúcemu je užívateľ, ktorý toto vyhlásenie doručil povinný uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu. Kúpnu zmluvu uzavrie predávajúci s užívateľom, ktorého vyhlásenie o záujme kúpiť predmet na predaj bolo doručené predávajúcemu ako prvé. V prípade, že užívateľ podľa predchádzajúcej neuzavrie kúpnu zmluvu s predávajúcim alebo iným spôsobom poruší ustanovenia kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, predávajúci uzavrie kúpnu zmluvu s iným užívateľom zúčastneným v aukcií vo forme kúpiť ihneď, alebo vyhlási aukciu vo forme kúpiť ihneď za ukončenú neúspešne, čím predávajúcemu nevzniká povinnosť predať predmet na predaj žiadnemu užívateľovi.

5.3. V prípade ak užívateľ, predtým ako iný užívateľ doručil predávajúcemu vyhlásenie o záujme kúpiť predmet na predaj, predloží predávajúcemu vyššiu kúpnu cenu predmetu na predaj, ako cenu, za ktorú je možné predmet na predaj kúpiť okamžite, v súlade s bodom 5.2. týchto VOP, je aukcia formou kúpiť ihneď považovaná za platnú, a predávajúci môže uzavrieť kúpnu zmluvu s tým užívateľom, ktorého ponuka na uzavretie kúpnej ceny prevyšuje cenu, za ktorú za ktorú je možné predmet na predaj kúpiť okamžite .

6. Účasť v aukcií a predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy formou „Otvorená ponuka“


6.1. Formou otvorená ponuka predávajúci zverejní počiatočnú cenu za predmet na predaj a súčasne dĺžku trvania tejto aukcie. Zverejnená počiatočná cena nie je záväzná pre uzavretie kúpnej zmluvy a slúži len na informatívne účely.

6.2. Aukcie vo forme otvorená ponuka sa môžu zúčastniť užívatelia po prihlásení sa na Erste store a ponukou na kúpnu cenu predmetu na predaj, ktorá môže byť aj nižšia ako je zverejnená počiatočná cena.

6.3. Kúpnu zmluvu uzavrie predávajúci s ktorýmkoľvek užívateľom, ktorý sa zapojil do aukcie vo forme otvorená ponuka, bez ohľadu na výšku jeho ponuky na kúpnu cenu predmetu na predaj alebo vyhlási aukciu vo forme otvorená ponuka za ukončenú neúspešne, čím predávajúcemu nevzniká povinnosť predať predmet na predaj žiadnemu užívateľovi.

7. Uzavretie kúpnej zmluvy


7.1. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú v momente keď predávajúci prijme ponuku konkrétneho užívateľa v zmysle bodov 4. – 6. týchto VOP. Prijatie ponuky oznámi predávajúci užívateľovi zaslaním na e-mail uvedený v registračnom formulári.

7.2. Užívateľ, ktorého ponuku podľa bodu 7.1. týchto VOP predávajúci prijal (ďalej len „kupujúci“), je povinný najneskôr do [•] dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí ponuky zaplatiť za predmet na predaj kúpnu cenu.

7.3. Kupujúci, s ktorým predávajúci uzatvoril kúpnu zmluvu je povinný prevziať predmet na predaj po zaplatení kúpnej ceny, najneskôr však do [•] dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí ponuky zaplatiť za predmet na predaj kúpnu cenu, nie však skôr, než kupujúci kúpnu cenu v plnej výške zaplatí. Po zaplatení kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru, ktorú spolu s kúpnou zmluvou a ostatnou dokumentáciou potrebnou k prevodu vlastníctva doručí kupujúcemu. Kúpnu zmluvu podpíšu kupujúci a predávajúci.

7.4. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7.2. týchto VOP, je takéto konanie považované za závažné porušenie zmluvných podmienok a predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez toho, aby kupujúcemu poskytol dodatočnú lehotu na plnenie. V takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 10 % z dohodnutej kúpnej ceny.

7.5. Kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške v prípade, ak sa s predávajúcim pred uplynutím lehoty na zaplatenie kúpnej ceny podľa bodu 7.2. týchto VOP dohodne na uzavretí Zmluvy o prenájme hnuteľných veci (leasingovej zmluvy), alebo na inom spôsobe financovania predmetu kúpy, ktoré poskytuje predávajúci. V takom prípade sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje podľa právnych predpisov a postupov predávajúceho obvyklých pre daný typ financovania v iných obdobných prípadoch financovania, o čom je kupujúcim týmto upozornený a súčasne vyhlasuje, že o tom bol vopred poučený. Predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu možnosť financovania kúpnej ceny podľa predchádzajúcej vety.

8. Obsah kúpnej zmluvy a jej náležitosti


8.1. Kúpna zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci podľa týchto VOP obsahuje najmä náležitosti kúpnej zmluvy v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a preberá ustanovenia uvedené v tejto časti VOP.

8.2. Predmetom kúpy v kúpnej zmluvy je predmet na predaj, ktorý ponúkol predávajúci na predaj v zmysle bodov 4. – 6. týchto VOP.

8.3. Predávajúci vyhlasuje, že vlastníkom predmetu kúpy a je oprávnený predmet kúpy predať, t.j. previesť vlastnícke právo.

8.4. Kúpna cena je určená podľa návrhu predávajúceho na uzavretie zmluvy prostredníctvom Erste store formou „dražba“, „kúpiť ihneď“ alebo „otvorená ponúka“ v zmysle týchto VOP a podľa postupu v zmysle bodov 4. – 6. týchto VOP. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania v celej výške na účet predávajúceho.

8.5. Predmet kúpy je kupujúci oprávnený prevziať až po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške v mieste, kde sa aktuálne predmet kúpy nachádza, t.j. miesto, ktoré bolo zverejnené na Erste store, ako miesto, na ktorom sa predmet predaja nachádza. Miesto podľa predchádzajúcej vety je miesto prevzatia predmetu kúpy. V prípade, že kupujúci chce doručiť alebo premiestniť predmet kúpy na iné miesto ako je miesto prevzatia, všetky náklady s tým spojené, riziko poškodenia alebo straty znáša kupujúci, a rovnako aj akékoľvek iné prípadné poplatky a clá v prípade premiestňovania predmetu kúpy do zahraničia.

8.6. Kupujúci vyhlasuje, že mu je technicky stav predmetu kúpy dobre známy, bol upozornený na všetky známe chyby, poruchy a poškodenia a overil si všetky informácie o predmete kúpy, ktoré predávajúci uviedol na Erste store, a predávajúci nezodpovedá za akékoľvek (ani skryté) vady a neposkytuje na predmet kúpy žiadnu záruku.

8.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.

9. Záverečné ustanovenia


9.1. Právne vzťahy týmito VOP neupravené sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.2. Záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu všetky zmeny, ktoré uňho nastanú, a ktoré uviedol v registračnom formulári alebo na Erste store (okrem zmeny prístupového hesla), a to písomne alebo e-mailom, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musel vynaložiť predávajúci.

9.3. Záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol všetky informácie týkajúce sa záujemcu o účasť v Aukcií/užívateľa/kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s nimi, a ktoré predávajúci od nich získal, vrátane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle Obchodného zákonníka, informácií, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ako aj všetky ďalšie informácie o činnosti záujemcu o účasť v Aukcií/užívateľa/kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so záujemcom o účasť v Aukcií/užívateľom/kupujúcim, tretím osobám, prostredníctvom ktorých zabezpečuje funkčnosť a stabilitu Erste store v dohodnutom rozsahu, ako aj ďalším tretím osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje, a to za podmienky, že tieto tretie osoby sú spôsobilé zabezpečiť ochranu dôverných informácií pred zneužitím.

9.4. Predávajúci odosiela všetky písomné zásielky a e-mailové správy, v zmysle alebo na základe týchto VOP na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedené v registračnom formulári alebo na inú adresu, ktorú v zmysle bodu 9.2. týchto VOP záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci oznámil predávajúcemu. Písomné zásielky zasielané do vlastných rúk sa považujú za doručené okamihom, kedy záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci príslušnú písomnú zásielku dostane do svojej sféry vplyvu, inak okamihom, kedy záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci odmietne príslušnú písomnú zásielku prevziať, alebo tretím dňom od uloženia zásielky na pošte v mieste dohodnutej komunikačnej adresy a to i v prípade, ak sa záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci o uložení príslušnej písomnej zásielky nedozvedel alebo sa v mieste doručenia nezdržoval. Ostatné písomné zásielky sa považujú za doručené okamihom, kedy záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci príslušnú zásielku dostane, inak piatym dňom po odoslaní, pokiaľ boli predávajúcim odoslané na dohodnutú komunikačnú adresu, aj keď sa záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci o zaslaní príslušnej písomnej zásielky nedozvedel alebo sa v mieste doručenia nezdržoval. Ak nie je komunikačná adresa osobitne dohodnutá, považuje sa za takúto adresu sídlo alebo miesto podnikania nájomcu zapísané v príslušnom registri. Elektronické správy sa považujú za doručené v momente odoslania na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári alebo na inú e-mailovú adresu, ktorú v zmysle bodu 9.2. týchto VOP záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci oznámil predávajúcemu.

9.5. Predávajúci je oprávnený jednostranne vykonať zmenu týchto VOP v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov, svojej obchodnej politiky, alebo na základe iných dôvodov podmienených rozhodnutím vedenia spoločnosti. Zmenu predávajúci zverejní na Erste store spolu s určením jej platnosti a účinnosti. Na tento účel sa za písomnú formu považuje aj poskytnutie informácie o vykonaní zmien VOP prostredníctvom elektronickej formy e-mailom. Ak záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci so zmenou nebude súhlasiť, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť predávajúcemu a požiadať ho o zrušenie jeho registrácie. V prípade, že sa záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci dobrovoľne zapojili do aukcie aj po zmene VOP, má sa za to, že so zmenou VOP bez výhrad súhlasia.

9.6. Prípadné spory sa zaväzujú predávajúci a záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci riešiť prednostne dohodou. Predávajúci a záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z tohto vzťahu, ako aj zo všetkých nadväzujúcich právnych vzťahov medzi predávajúci a záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci a to vrátane týchto VOP, tieto sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní na rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. V rozhodcovskom konaní sa bude postupovať podľa platného zákona o rozhodcovskom konaní a základných vnútorných predpisov Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Rozhodcovský senát bude zložený z jedného rozhodcu, ktorého na základe dohody zmluvných strán ustanoví predseda Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Konanie na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave sa bude konať v slovenskom jazyku a podľa práva Slovenskej republiky. Súčasťou trov konania bude odmena pre rozhodcu podľa sadzobníka trov rozhodcovského konania Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Predávajúci a záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci vyhlasujú, že sa dobrovoľne a bez výhrad podrobia rozsudku rozhodcovského súdu. Rozhodcovský rozsudok je pre predávajúceho a záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci rozhodujúci, konečný a je vykonateľný. Strane, ktorá dosiahne plného úspechu v konaní, budú druhou stranou uhradené všetky náklady a výdavky konania, vrátane nákladov právneho zastúpenia; v prípade čiastočného úspechu bude náhrada primerane upravená.

9.7. Aukcia sa neriadi zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov; ani zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, časť VI, hlava IV („Predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností“) a tieto zákony sa na aukciu nevzťahujú. V prípade, že sa v týchto všeobecných obchodných podmienkach vyskytujú pojmy zhodné či obdobné s pojmami v týchto právnych predpisoch, majú len pracovný význam pre účely Aukcie.

9.8. Záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci svojim podpisom alebo treba začiarknutím príslušnej kolónky na Erste store vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito VOP, ich obsahu porozumel a s ich obsahom bez výhrad súhlasí.

9.9. Tieto VOP sa vzťahujú na aukcie predávajúceho na území Slovenskej republiky a spravujú sa všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa záujemca o účasť v Aukcií/užívateľ/kupujúci zúčastní prostredníctvom Erste store aukcie iného predávajúceho so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, taká aukcia podlieha VOP iného predávajúceho so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a spravuje sa právnym poriadkom, ktoré určujú VOP iného predávajúceho so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.